โครงการประกันคุณภาพยา

รายละเอียดโครงการ (โรงพยาบาล)

โครงการประกันคุณภาพยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(สำหรับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ)

► โครงการประกันคุณภาพยา ๒๕๖๖ (รายชื่อยาและขั้นตอนการดำเนินการ) 

E-form สำหรับส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาเพื่อสุ่มตัวอย่าง

► แบบบันทึกการส่งตัวอย่าง

► แบบสำรวจการใช้ประโยชน์จากโครงการประกันคุณภาพยา (GREEN BOOK)