รายละเอียดโครงการ (โรงพยาบาล)

โครงการประกันคุณภาพยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(สำหรับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ)

► โครงการประกันคุณภาพยา ๒๕๖๖ (รายชื่อยาและขั้นตอนการดำเนินการ) 

E-form สำหรับส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาเพื่อสุ่มตัวอย่าง (ปิดรับข้อมูลจากโรงพยาบาลสำหรับสุ่มตัวอย่างแล้วค่ะ)

► แบบบันทึกการส่งตัวอย่าง

► แบบสำรวจการใช้ประโยชน์จากโครงการประกันคุณภาพยา (GREEN BOOK)

 

***ขณะนี้แจ้งผลการสุ่มตัวอย่างยาถึงโรงพยาบาลทุกแห่งแล้ว สามารถส่งตัวอย่างได้ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

หากไม่ได้รับ e-mail ตอบกลับผลการสุ่มตัวอย่างยา กรุณาติดต่อที่ โทร ๐๒ ๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๘๓๐๘ ขอบพระคุณค่ะ***