เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างสำนักยาและวัตถุเสพติด

อำนาจหน้าที่

• กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน งานด้านการสอบเทียบเครื่องมือให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ งานระบบสารสนเทศด้านยาและวัตถุเสพติด จัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป

 

• กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางเคมี-ฟิสิกส์
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา โดยวิธีทางเคมี-ฟิสิกส์ งานพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี-ฟิสิกส์เพื่อใช้เป็นวิธีมาตรฐาน งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน งานศึกษาความคงสภาพและปัญหาคุณภาพยา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทะเบียนตำรับ งานตรวจวิเคราะห์ยาคดี เพื่อผลทางอรรถคดี งานพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นด้านยา

 

• กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา ภาชนะบรรจุ วัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีทางชีววิทยา งานพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางชีววิทยา เพื่อใช้เป็นวิธีมาตรฐาน รวมถึงการตรวจวิเคราะห์เพื่อประกันคุณภาพยาชีววัตถุใหม่และยาชีววัตถุคล้ายคลึง งานพัฒนาวิธีการวิเคราะห์มาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณภาพยาชีววัตถุที่มีใช้ในประเทศ งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน

 

• กลุ่มวัตถุเสพติด
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์วัตถุตำรับและวัตถุเสพติดให้โทษที่ใช้ทางการแพทย์ งานตรวจพิสูจน์ของกลางวัตถุเสพติด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อผลทางอรรถคดี งานวิเคราะห์ ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของวัตถุเสพติด งานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ แก่ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์วัตถุเสพติดของภาครัฐ งานพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นด้านวัตถุเสพติด

 

• กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย
รับผิดชอบการจัดทำตำรายาของประเทศไทย ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย งานศึกษาค้นคว้าวิจัย คัดเลือก และรวบรวมวิธีวิเคราะห์มาตรฐาน เพื่อบรรจุในตำรายารวมทั้งงานจัดทำสารตำรายา

 

• ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด
ดำเนินการจัดทำจัดหาสารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด เพื่อสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วิจัย พิสูจน์ และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและวัตถุเสพติด เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมการจัดทำสารมาตรฐานยาทางเคมีและทางจุลชีววิทยา ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน ให้บริการทดสอบความชำนาญแก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน

 

• ฝ่ายบริหารทั่วไป
รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ งบประมาณ งานสารบรรณ งานรับตัวอย่าง การออกรายงานผลการวิเคราะห์ งานบุคลากร งานการเงินการบัญชี งานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคาร สถานที่

 

ผู้บริหาร

 

 

 
 

ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด
[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง

ภญ.ดร.ไตรพร วัฒนนาถ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ประสิทธิภาพของยา
[email protected]

...
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วัตถุเสพติด
...

ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยของยา

[email protected]

ภญ.ศศิดา อยู่สุข
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

[email protected]

ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
[email protected]

ภก.สิริชัย กระบี่ศรี
รองผู้อำนวยการด้านบริการ

[email protected]

   

ภญ.ศศิดา อยู่สุข
  กลุ่มวัตถุเสพติด  

[email protected]

ภญ.
  กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา  
@dmsc.mail.go.th

ภญ.จิรานุช แจ่มทวีกุล
  กลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางเคมี-ฟิสิกส์  
[email protected]
 

ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์
ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด
[email protected]

ภก.สิริชัย กระบี่ศรี
กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย
[email protected]

ภญ.ศิริพร เหล่ามานะเจริญ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
[email protected]

                                                               
 

นางกาญจนา ทรัพย์อนุกูล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
[email protected]

 

 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
BDN_brochure
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8,984