คำถามที่พบบ่อย

ต้องการซื้อสารมาตรฐาน ต้องทำอย่างไรบ้าง

สามารถศึกษาขั้นตอน/วิธีการสั่งซื้อสารมาตรฐานด้านยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และวัตถุเสพติด ได้ที่

webpage : งานบริการ > สารมาตรฐาน > การสั่งซื้อสารมาตรฐาน

ต้องการซื้อชุดทดสอบสเตียรอยด์ ต้องทำอย่างไร?

ขณะนี้ชุดทดสอบสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่องค์การเภสัชกรรม (GPO)

เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย สามารถติดต่อซื้อได้ที่เว็บไซต์ช่องทางจำหน่ายของ GPO ตาม link นี้ค่ะ

https://www.gpoplanet.com/th/product/903554/product-903554

หรือ โทรศัพท์ 02 2038841, 02 2038846-9

ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร

ผู้สนใจสามารถขอรับ ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทำหนังสือเรียน "อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" และแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย โทร 02-9510000 ต่อ 99120

ผู้ประกอบการ (บริษัทยา) สามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพที่สำนักยาและวัตถุเสพติดได้หรือไม่

ผู้ประกอบการสามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพผ่าน “โครงการประกันคุณภาพยา” ซึ่งจะมีการกำหนดรายการยาที่จะตรวจวิเคราะห์ในแต่ละปี

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/asset/fag-img.png
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง
  • ISO/IEC 17025: 2017
  • ISO/IEC 17043: 2010
  • ISO 9001: 2015
  • ISO 17034: 2016
  • WHO good practices for pharmaceutical quality control laboratories
สาระความรู้
สาระความรู้วิชาการทางห้องปฏิบัติการ ด้านยาและวัตถุเสพติด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สำนักยาและวัตถุเสพติด

สำนักยาและวัตถุเสพติดมีพันธกิจหลักในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติดในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง ให้บริการทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติดตามมาตรฐานสากล เพื่อทำให้ประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข