เกี่ยวกับเรา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายด้านยา วัตถุเสพติด เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ วัตถุอันตราย

พรบ.ยา พ.ศ.2510

พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

พรบ.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533

พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519

พรบ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550

พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และอนุบัญญัติ

พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

 

กฎหมายด้านการปฏิบัติงาน

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542

พรบ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502

พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537

พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พรบ.คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ.2483

พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535

 

พระราชกฤษฏีกา, กฏกระทรวง, ประกาศ, คำสั่ง, ระเบียบ, และอื่นๆ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2561

 

หน่วยงานอื่นๆด้านกฏหมาย

รวมกฏหมายยาเสพติดให้โทษ กองควบคุมวัตถุเสพติด สน.อย.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
พรบ_ยา 2510
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.40 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,693
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
พรบ_ยาเสพติดให้โทษ2522
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 11,571
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
พรบ_วัตถุออกฤทธิ์2518_แก้ไขเพิ่มเติม
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,300
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
พรบ_วิชาชีพเภสัชกรรม(ฉบับที่ 2)2558
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.07 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 10,883
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
พรบ_วิชาชีพเภสัชกรรม2537
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 9,064
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
พรบการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล2562
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8,916