เกี่ยวกับเรา

รางวัล

► ปี ๒๕๖๖

ภญ.จิรานุช แจ่มทวีกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางเคมี-ฟิสิกส์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครบรอบ ๘๑ ปี 

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑๑๐ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 


► ปี ๒๕๖๕

นางสาวภรณ์ทิพย์ ท้วมทอง สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย สาขา Risk Assessment and Health Threat Warning เรื่อง "การศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของคีตามีนจากตัวอย่างปัสสาวะที่นำส่งสำนักยาและวัตถุเสพติด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔" 

ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “80 Years: Medical Sciences and Networking for Sustainable Development: วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

     

 


► ปี ๒๕๖๔

ภญ. รุ่งทิพย์ เจือตี๋ สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขา Medical Sciences for Better Consumer’s Health เรื่อง วิธีตรวจวิเคราะห์เอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลเอมีนในยารานิทิดีนด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมทรี

ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564

ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “New Normal Medical Science for Thai Health and Economics : วิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทย”

 


► ปี ๒๕๖๓

1. ภญ.ณปภา สิริศุภกฤตกุล ตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญด้านวัตถุเสพติด กลุ่มวัตถุเสพติด ได้รับรางวัล คนดีศรีกรม ในงานวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 78 ปี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  

2. ภญ.ศศิวิมล พัฒเสมา ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย ได้รับรางวัล คนดีศรีสาธารณสุข และ บุคลากรดีเด่น ในงานวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 78 ปี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  

  

3. ดร.เจริญดี ปิงสุทธิวงศ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ กลุ่มวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง เรื่อง มาตรการ Social distancing ในการรับตัวอย่างของกลางยาเสพติด ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563

4. ภญ.วิชรณีย์ ทองสิมา ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบบรรยายสำหรับสาขา Medical Sciences for Better Consumer’s Health เรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารแคนนาบินอยด์ในสารสกัดกัญชาและยาน้ำมันกัญชาด้วยวิธี HPLC ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563


► ปี ๒๕๖๒

1.  ดร.ภญ. อิงอร ประสารชัยมนตรี ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศจากผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ความแรงยาฉีดฟิลกราสทิมโดยการวิเคราะห์ด้วยเซลล์” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

  

2. ภญ.ศศิวิมล พัฒเสมา ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย ได้รับรางวัล คนดีศรีสาธารณสุข ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ปี 2562 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

  

3. ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ประเภทงานด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีผลงานเด่น เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยาแห่งชาติ ผ่านการรับรองโปรแกรม WHO Prequalification(อ่านข่าวเพิ่มเติม)

4. ดร.ภญ. กรวิกา จารุพันธ์ ได้รับรางวัล คนดีศรีกรม จากผลงาน ตำรามาตรฐานยาสมุนไพร ฉบับปี พ.ศ. 2561 (Thai Herbal Pharmacopoeia 2018) ซึ่งมีมาตรฐานของยาสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรเดี่ยว รวม 80 มอโนกราฟ ซึ่งตำราเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้

   

5. ภก. สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้านการแพทย์ จากการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลจัดบริการด้านการแพทย์แก่ประชาชน ผู้มาร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 19 มกราคม พ.ศ. 2562

 

6. ภญ.ณปภา สิริศุภกฤตกุล ตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญด้านวัตถุเสพติด กลุ่มวัตถุเสพติด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทบุคคล ระดับดีเด่น ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ 


► ปี ๒๕๖๑

ภญ.สุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (อ่านข่าวเพิ่มเติม)


► ปี ๒๕๖๐

1. นางอรพิณ ทนันขัติ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวัตถุเสพติด และรองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

2. ดร.ภญ.กรวิกา จารุพันธ์ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560


► ปี ๒๕๕๘

นางบุญชู จงรักษ์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558


► ปี ๒๕๕๗

นางอรพิณ ทนันขัติ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มวัตถุเสพติด และรองผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับรางวัล คนดีศรีสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557


► ปี ๒๕๕๔

ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ (หลักการทางอิมมูโนโครมาโทกราฟี) พัฒนาโดย ภญ.ดร.วลัยลักษณ์ เมธาภัทร ได้รับ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ชื่อผลงาน การให้บริการด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟีของสำนักยาและวัตถุเสพติด  


► ปี ๒๕๕๓

ภญ.ดร.วลัยลักษณ์ เมธาภัทร ได้รับ รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขชื่อผลงาน ชุดทดสอบสเตียรอยด์ 2 ชนิด คือเด็กซ่าเมทาโซนและเพร็ดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร