เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

สำนักยาและวัตถุเสพติดเป็นองค์การชั้นนำด้านการตรวจวิเคราะห์ยาและวัตถุเสพติด 1 ใน 3 ของเอเชีย 

 

พันธกิจ

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยาและวัตถุเสพติด เพื่อใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคและแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุข
2. เฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง แจ้งเตือนภัยสุขภาพและกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากการใช้ยาและภัยจากยาเสพติด
3. กำหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการ และให้บริการข้อมูลอ้างอิงด้านยาและวัตถุเสพติด ที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาด้านการตรวจวิเคราะห์ยาและวัตถุเสพติด
4. ให้บริการวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติดในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง
5. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายตามมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในระดับประเทศ
6. สื่อสารสาธารณะและจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านยาและวัตถุเสพติดในระดับประเทศ และเอเชีย

 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 สำนักยาและวัตถุเสพติด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด
3. พัฒนาการจัดทำตำรายาของประเทศ เพื่อกำหนดมาตรฐานของเภสัชตำรับ
4. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านยาและวัตถุเสพติด
5. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน
6. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

[ดาวน์โหลดกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552]

 

ยุทธศาสตร์

1. วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านยาและวัตถุเสพติด
2. พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด
3. ยกระดับคุณภาพและพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติดตามมาตรฐานสากล
4. การวิเคราะห์ ประมวลผล ประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ พร้อมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. พัฒนาขีดสมรรถนะและมาตรฐานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

[ดาวน์โหลดแผนที่กลยุทธ์สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2562-2565]

 

เป้าประสงค์หลัก

1. พัฒนาสุขภาวะของประชาชนในการใช้ยาที่มีคุณภาพและปลอดภัย พร้อมมุ่งสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
2. สามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผล ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขด้านยา และการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยระบบทางห้องปฏิบัติการ
3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านยาและวัตถุเสพติด ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
4. ออกแบบ พัฒนา และจัดการนวัตกรรมบริการ ที่ใช้องค์ความรู้ด้านยาและวัตถุเสพติด เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ให้กับผู้รับบริการในทุกภาคส่วน
5. มีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถเข้าแข่งขันของชาติ ในสังคมและเศรษฐกิจดิจิตัล และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ใช้องคความรู้ด้านยาและวัตถุเสพติด
6. เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติดของประเทศและภูมิภาคเอเชีย