เกี่ยวกับเรา

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2565


ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔

       

 


แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข

 


 

แผนการสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการสื่อสารแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การรับสินบนและการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 


พรบ การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

 


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การบริหารเงินงบประมาณ

การใช้อำนาจของผู้บริหาร

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

(1) ปลุก : สร้างการรับรู้ การยอมรับ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์กรคุณธรรม

(2) ประมวล : ร่วมกันระดมความคิดเห็น กำหนดอัตลักษณ์ จากปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ

(3) เปลี่ยน : ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์

(4) แปลง : แปลงคุณธรรมหลักเป็นนโยบาย/แนวปฏิบัติ

(5) ประกาศ :

(6) ประเมินผล :