เกี่ยวกับเรา

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพของสำนักยาและวัตถุเสพติดอยู่ภายใต้

► WHO Prequalified Quality Control Laboratory

► การรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2017

► การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติด (Proficiency Testing Provider) ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17043:2010

► ระบบบริหารงานคุณภาพตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 Quality Management Systems

► การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013

► การจัดทำสารมาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO 17034: 2016

► หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมเภสัชภัณฑ์ องค์การอนามัยโลก (WHO good practices for pharmaceutical quality control laboratories)

► การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award, PMQA)

► หนังสือรับรอง/ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

      -  หนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

      -  ใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

      -  ใบอนุญาตนำเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์