เกี่ยวกับเรา

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพของสำนักยาและวัตถุเสพติดอยู่ภายใต้

Certificate ISO/IEC 17025: 2017 Accredited Laboratory

► Certificate ISO/IEC 17043: 2010 Proficiency Testing Provider

​► Certificate ISO 17034: 2016 General requirements for the competence of reference material producers​​

► นโยบายคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 Quality Management Systems

► นโยบายคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2022

► WHO List of Prequalified Quality Control Laboratories

     หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับห้องปฏิบัติการควบคุมเภสัชภัณฑ์ องค์การอนามัยโลก (WHO good practices for pharmaceutical quality control laboratories)

► การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award, PMQA)

► หนังสือรับรอง/ใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

      -  หนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

      -  ใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

      -  ใบอนุญาตนำเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์