เกี่ยวกับเรา

ยุทธศาสตร์และนโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 

 

 

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

 

 

หัวใจสำคัญของ ISO/IEC 27001: 2013

 

 

 

 

 

PDPA: Personal Data Protection Act

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2562 - 2565

 

 

 

 

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์