ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รางวัลบุคคลต้นแบบของสำนักยาและวัตถุเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕
  • 4.4.2022
  • 9,055
รางวัลบุคคลต้นแบบของสำนักยาและวัตถุเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรในหน่วยงานที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบของหน่วยงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรในหน่วยงานมีแรงบันดาลใจในการทำความดีเพิ่มมากขึ้น ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด ภก.สมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ได้มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลพร้อมของที่ระลึกให้แก่บุคคลต้นแบบของสำนักยาและวัตถุเสพติด ๒ ราย ได้แก่ ภญ. ดร.กรวิกา จารุพันธ์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ และ ภญ.ศศิวิมล พัฒเสมา เภสัชกรชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมตำรายา ชั้น ๔ อาคาร ๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวสารอื่นๆ