ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครบรอบ ๘๑ ปี
  • 10.3.2023
  • 638
งานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครบรอบ ๘๑ ปี

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ ๘๑ ปี “กรมวิทย์ฯ พัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนการวินิจฉัยและรักษาโรค เพื่อคุ้มครองประชาชนด้านสุขภาพ” พร้อมปาฐกถาพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชน ตลอดจนสร้างนวัตกรรมสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับประเทศ และยังคงวิจัยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและเป็นประโยชน์สู่ประเทศชาติ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้แก่ ภญ.จิรานุช แจ่มทวีกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางเคมี-ฟิสิกส์ ณ ห้องประชุม ๑๑๐ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖


 

ข่าวสารอื่นๆ