ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการบริจาคยาเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลน
  • 3.7.2024
  • 159
โครงการบริจาคยาเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

โครงการบริจาคยาเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักยาและวัตถุเสพติด

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 20 กุมภาพันธ์-22 มีนาคม 2567

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

     เชิงปริมาณ : มีรายการยาที่ได้รับบริจาคจำนวนรวมทั้งสิ้น 143 รายการ (แบ่งเป็นยากลุ่มโรคเรื้อรัง 88 รายการและยากลุ่มโรคทั่วไป 40 รายการ ยาสมุนไพร 2 รายการ วิตามินและเกลือแร่ 13 รายการและวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 รายการ)

     เชิงคุณภาพ : การมีส่วนร่วมของหน่วยงานอื่นภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สถาบันมะเร็ง กรมการแพทย์ เป็นต้น

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

   1 บุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติดและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีส่วนรวมในการบริจาคยาเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุ

   2 บุคลากรสำนักฯ สร้างคุณค่าของวิชาชีพเภสัชกรต่อสังคมโดยอาศัยองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ
ในการประเมินคุณลักษณะและความสมบูรณ์ของยา คัดแยกยาตามกลุ่มยาในการรักษาโรค แยกรุ่นการผลิต ความแรงและจัดแยกตามหลักการ First Expired First Out (FEFO) และจัดทำข้อมูลสรุปเพื่อส่งต่อยังโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

   3 ลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยาของโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

ข่าวสารอื่นๆ