ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ สำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  • 30.6.2023
  • 13,215
งานมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ สำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักยาและวัตถุเสพติด โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ได้จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ สำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด เป็นประธานฯ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ มี ๒ รายคือ คือ เภสัชกรหญิงศิวลักษณ์ บุญเรือง และ เภสัชกรสันติ นิ่มน้อย การจัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดขึ้นตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำความดี และเป็นตัวอย่างให้บุคลากรของสำนักยาและวัตถุเสพติด มีแรงบันดาลใจในการทำความดีเพิ่มมากขึ้น โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๔๑๖ ชั้น ๔ อาคาร ๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข่าวสารอื่นๆ