ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตรวจติดตามภายในระบบ ISO/IEC 27001: 2013
  • 28.4.2023
  • 98
ตรวจติดตามภายในระบบ ISO/IEC 27001: 2013

เภสัชกรสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมด้วย  เภสัชกรหญิงศศิดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการฯ และผู้จัดการคุณภาพ ได้ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ พัดพรม และนางสาวมัลลิกา คุณนิธิโภคา เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจติดตามภายในระบบ ISO/IEC 27001: 2013 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ให้มีความพร้อมใช้งาน ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และได้รับการปกป้องให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบการจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security Management System :ISMS) เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 476 ชั้น 4 อาคาร 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผู้รับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละกลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย ของสำนักยาและวัตถุเสพติด เข้ารับการตรวจประเมิน

ข่าวสารอื่นๆ