ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม "การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน"
 • 20.7.2022
 • 1,634
โครงการอบรม "การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน"

คณะทำงานระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จัดโครงการอบรม เรื่อง "การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน"

สำหรับบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด จำนวน ๒ รุ่น

 • รุ่นที่ ๑ (๕๐ คน) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 • รุ่นที่ ๒ (๕๐ คน) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดยทีมวิทยากรจาก

 • ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • ชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย

ณ ห้องประชุม ๑๑๐ อาคาร ๑๔  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

 

โดยมี ภก.สิริชัย  กระบี่ศรี  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด เป็นประธานในพิธี

และ ภญ.ปฎิมา มณีสถิตย์  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงานระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สำนักยาและวัตถุเสพติด กล่าวรายงานการอบรม

 

วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้สามารถให้การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยที่อาจเป็นเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลในครอบครัวให้รอดพ้นจากอันตราย เป็นการช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ

๒ เพื่อให้เข้าใจหลักการการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐาน

๓ เพื่อให้สามารถทำการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง

๔ เพื่อให้ทราบวิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

 

หัวข้อการบรรยาย

 • การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR & AED)
 • การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและสิทธิ UCEP

การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

 • การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (compression only CPR) แบบกดหน้าอกอย่างเดียว
 • การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การกดหน้าอกสลับกับการช่วยหายใจ
 • การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ร่วมกับการใช้เครื่อง AED
 • ฝึกการแก้ทางเดินหายใจถูกอุดกั้น (Choking) ในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก
 • การจัดท่าพักฟื้น (Recovery position)
ข่าวสารอื่นๆ