ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
  • 3.7.2024
  • 69
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง

 

วัตถุประสงค์: เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะให้กับบุคลากรภายในสำนักงาน

เป้าหมาย:

  • มีการคัดแยกขยะภายในสำนักงานก่อนทิ้ง
  • ไม่มีการใช้โฟมบรรุจอาหารภายในสำนักงาน
  • ลดการใช้ถุงพลาสติก

ผู้เข้าร่วมโครงการ: บุคลากรภายในสำนักยาและวัตถุเสพติด จำนวน 144 ท่าน

วิธีการดำเนินการ:

1 แยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้ง โดยในแต่ละส่วนของหน่วยงานจะมีการแบ่งถังขยะตามประเภทของขยะ ได้แก่

              ถังขยะสีแดง      สำหรับขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ภาชนะใส่น้ำยาทำความสะอาด

              ถังขยะสีเหลือง   สำหรับขยะรีไซเคิล

              ถังขยะสีน้ำเงิน   สำหรับขยะทั่วไป

              ถังขยะอินทรีย์   สำหรับใส่เศษอาหาร

2 งดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน เช่น ใบตอง

3 ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการพกถุงผ้าแทน

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน:

     1 บุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติดมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

     2 บุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติดไม่มีการใช้โฟมบรรุจุอาหารภายในสำนักงาน

     3  บุคลกกรสำนักยาและวัตถุเสพติดมีการพกถุงผ้า นำถุงกระดาษกลับมาใช้อีกครั้ง

ข่าวสารอื่นๆ