ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กรมวิทย์ฯ ปรับปรุงรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตใน GREEN BOOK
  • 25.4.2022
  • 8,456
กรมวิทย์ฯ ปรับปรุงรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตใน GREEN BOOK

ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพยาที่ใช้ในโรงพยาบาล ภายใต้ “โครงการประกันคุณภาพยา” ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปรับปรุงรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตใน GREEN BOOK ให้เป็นปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการประกันคุณภาพยา โดยสุ่มตัวอย่างยาจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศมาตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีมาตรฐานสากล รวมจำนวนตัวอย่างยาที่ตรวจวิเคราะห์ไปแล้วกว่า ๒๐,๐๐๐ ตัวอย่าง โดยครอบคลุมทั้งยาแผนปัจจุบันที่ผลิตในประเทศ ยานำเข้าจากต่างประเทศ ยา Biopharmaceuticals และยาสมุนไพร ซึ่งยาที่เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์การคัดเลือก จะได้รับการเผยแพร่ใน GREEN BOOK เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อยาของหน่วยงานภาครัฐ

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ได้สำรวจความคิดเห็นของโรงพยาบาลรัฐผู้ใช้ข้อมูล GREEN BOOK และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องเกณฑ์ในการคัดเลือกรายชื่อยาและผู้ผลิตออกจาก GREEN BOOK โดยผลสำรวจคือ ให้คัดเลือกทะเบียนยาที่ยกเลิกแล้ว หรือรายการยาที่อ้างอิงเกณฑ์และวิธีวิเคราะห์คุณภาพตามตำรายาฉบับก่อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. ๒๕๖๑ (British Pharmacopoeia: BP 2016 หรือ The United States Pharmacopeia: USP 39/2016) ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงปรับปรุงข้อมูลรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตใน GREEN BOOK ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในปัจจุบัน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความมั่นใจให้แก่โรงพยาบาลที่ใช้ข้อมูลอ้างอิง

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ข้อมูล GREEN BOOK ได้จัดทำในรูปแบบดิจิตอลทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และสามารถสืบค้นได้สะดวก เข้าถึงง่าย ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน “GREEN BOOK DMSC” หรือสืบค้นทางเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด https://bdn.go.th/th/ebook

ข่าวกรมวิทย์ฯ เตรียมปรับปรุงรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตใน GREEN BOOK

 

***สืบค้นข้อมูล GREEN BOOK ทางเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด ที่ https://bdn.go.th/th/ebook

 
ข่าวสารอื่นๆ