ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบูรณาการด้านยาเสพติด ๒๕๖๕
  • 10.3.2022
  • 2,062
สัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบูรณาการด้านยาเสพติด ๒๕๖๕

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดโครงการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบูรณาการด้านยาเสพติด  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดยได้รับเกียรติจาก นายจิตนรา นวรัตน์ อัยการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดี สำนักงานอัยการสูงสุด และนายประกาญจน์ ชอบไพบูลย์ กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าด้วยการตรวจรับ การตรวจพิสูจน์ การนำไปใช้ประโยชน์และการรายงานผลยาเสพติด ให้ความรู้กับบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้องประชุม ๘๐๑ ชั้น ๘ อาคาร ๘ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom ไปยังผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 


เอกสารประกอบการบรรยาย

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ว่าด้วยการตรวจรับ การตรวจพิสูจน์ การนำไปใช้ประโยชน์ และการรายงานยาเสพติด

 

 

การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านยาเสพติด

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

ด้านสารเสพติดในปัสสาวะ ด้านยาเสพติดให้โทษในของกลาง ด้านวัตถุออกฤทธิ์ในของกลาง

 

 


แบบประเมินผลการประชุมโครงการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบูรณาการด้านยาเสพติด ๒๕๖๕