ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ภญ.ภณิดา เอื้อสิริกรกุล สำนักยาและวัตถุเสพติด คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • 4.9.2023
  • 1,350
ภญ.ภณิดา เอื้อสิริกรกุล สำนักยาและวัตถุเสพติด คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “Digital X Innovation : 5s Key to Success ” โดยงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นต่าง ๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจ เช่น เทรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรม (Future Health Products) “มาตรการป้องกันภัยหลอกลวงทางออนไลน์” (Cyber security for Digital Organization) “BCG Economy Model” “ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” และ “อย. Quality Award จากเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล” เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานแบบเชิงรุก เสริมสร้างแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งการนำเสนอแบบวาจา และนำเสนอแบบโปสเตอร์ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวิจัยในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งประเทศ สามารถนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัล และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต โดย เภสัชกรหญิงภณิดา เอื้อสิริกรกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ สาขาคลินิกและเฝ้าระวัง ในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์การปลอมปนยากลุ่มเสริมสมรรถภาพทางเพศในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณทางเพศที่จำหน่ายในร้านค้าและจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ ปี ๒๕๖๔” แสดงให้เห็นถึงความมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนภัย และขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการคุ้มครองผู้บริโภค ถือเป็นความสำเร็จของการพัฒนางานทางด้านวิชาการของสำนักยาและวัตถุเสพติด

ข่าวสารอื่นๆ