ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน Google Workspace
  • 29.4.2022
  • 1,640
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน Google Workspace

คณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากร สำนักยาและวัตถุเสพติด จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๘ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันในการใช้งาน Google Workspace 

ข่าวสารอื่นๆ