ด้านเครื่องมือแพทย์

1. เงื่อนไขการให้บริการ / ขั้นตอนการให้บริการ / ตัวอย่างที่รับตรวจ / จำนวนตัวอย่าง / ระยะเวลาการให้บริการ

ให้บริการแก่หน่วยงานราชการและเอกชน

ดังรายละเอียด : คู่มือการให้บริการประชาชน (หน้าที่ 5, 18)

 

2. ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

2.1 เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

กรอกเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ดังนี้

แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ / แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง

- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

กรณีที่ต้องการรายงานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษมาด้วย

2.2 การส่งตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ต้องชำระค่าบริการ

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 ตัวอย่างที่ไม่ต้องชำระค่าบริการ

ส่งที่ สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 2 ชั้น 4 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

หากต้องการรับรายงานในรูปแบบ e-report

          โปรดกรอกรายละเอียดตัวอย่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ได้ที่ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ iLab Plus

           ท่านจะได้รับ

  • สามารถตรวจสอบสถานะ / ติดตามตัวอย่าง
  • ได้รับ e-report ทาง email ที่แจ้งไว้ หรือสามารถพิมพ์รายงานได้จากระบบ iLab Plus

                       วิดิทัศน์ : วิธีการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

2.3 ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

     ชำระเงินที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99968 โดยชำระเงินพร้อมการส่งตัวอย่าง

     ขั้นตอนการชำระเงินที่ศูนย์รวมบริการ

 

3. การปฏิเสธการรับตัวอย่าง

 จำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอ

 ตัวอย่างมีสภาพไม่สมบูรณ์

 

4. อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : : การคุ้มครองผู้บริโภค -> การตรวจวิเคราะห์ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุเภสัชภัณฑ์และวัตถุดิบ / การตรวจวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์

 

5. การรับผลตรวจวิเคราะห์ / การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

            ► การขอแก้ไขรายงาน

            ► การขอสำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์ 

            ► การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ

            ► การจัดทำสำเนารายงานผลวิเคราะห์

                     รายละเอียดตาม คู่มือการให้บริการประชาชน (หน้าที่ 19)

            ► การขอรายละเอียดผลการตรวจเพิ่มเติม (test items)

         ผู้รับบริการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด แจ้งหัวข้อวิเคราะห์ที่ต้องการ พร้อมแจ้งเลขที่รายงานและเลขที่ตัวอย่าง  โดยผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียม 300 บาท/test item

        (หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น)