ด้านเครื่องมือแพทย์

ด้านเครื่องมือแพทย์

1. เงื่อนไขการให้บริการ

ให้บริการแก่หน่วยงานราชการและเอกชนในการตรวจวิเคราะห์ความเข้ากันได้ทางด้านชีววิทยา (Biocompatibility test)

 

2. ขั้นตอนการให้บริการ

 

3. ตัวอย่างที่รับตรวจ

1. วัตถุดิบที่ใช้ทางการแพทย์ เช่น เม็ด/ แผ่นพลาสติกยาง เป็นต้น

2. เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

3. ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุเภสัชภัณฑ์

 

4. ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

4.1 จำนวนตัวอย่าง

ประเภทตัวอย่าง

จำนวนตัวอย่าง

ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุเภสัชภัณฑ์

*สอบถามได้ที่
02 951 0000 ต่อ 99179

อุปกรณ์ทางการแพทย์สําเร็จรูป เช่น ชุดให้เลือด,
จุกยาง เป็นต้น

*สอบถามได้ที่ 
​02 951 0000 ต่อ 99179

วัตถุดิบ เช่น ยาง, เม็ด/แผ่นพลาสติก เป็นต้น

*สอบถามได้ที่ 
​02 951 0000 ต่อ 99179

*หมายเหตุ: ปริมาณตัวอย่างขึ้นกับหัวข้อการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องการส่งตรวจ

4.2 เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

กรอกเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ดังนี้

แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง

- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

กรณีที่ต้องการรายงานเป็นภาษาอังกฤษ ต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษมาด้วย

4.3 การส่งตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ต้องชำระค่าบริการ

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 ตัวอย่างที่ไม่ต้องชำระค่าบริการ

ส่งที่ สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 2 ชั้น 4 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

4.4 ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

 ชำระเงินที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99968 โดยชำระเงินพร้อมการส่งตัวอย่าง

 ช่องทางการชำระเงิน ได้แก่ เงินสด ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์บัตรเดบิต และบัตรเครดิต

 แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "เงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"

 ค่าธรรมเนียมธนาคารการใช้บัตรเครดิตเรียกเก็บจากผู้ใช้

 งดรับเช็คบุคคลธรรมดา หรือเช็คนิติบุคคล

 

5. การปฏิเสธการรับตัวอย่าง

 จำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอ

 ตัวอย่างมีสภาพไม่สมบูรณ์

 

6. ระยะเวลาการให้บริการ 

 120 วัน

 

7. อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์

 อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 130ง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  [download]

► อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 137 ตอนพิเศษ 98ง ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 [download]

 

8. การรับผลตรวจวิเคราะห์

ผู้รับบริการสามารถรับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 ทางไปรษณีย์

 รับด้วยตนเองที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1  เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันรับผล ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบนัดรับผลการตรวจวิเคราะห์ฉบับจริง
  • ใบมอบอำนาจ กรณีมอบหมายผู้อื่นรับผลแทน

 

9. การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

9.1 การขอแก้ไขรายงาน

ผู้รับบริการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมแนบหลักฐานเอกสารที่ต้องการเปลี่ยน และใบรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับจริง โดยผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกรายงานใหม่ตามอัตราที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด

(หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น)

9.2 การขอสำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์

ผู้รับบริการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมแนบหลักฐานสำเนาเอกสารใบรายงานผลการวิเคราะห์ หรือแจ้งเลขที่รายงาน/ เลขที่ตัวอย่าง เพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท

(หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น)

9.3 การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ

ผู้รับบริการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด แจ้งวัตถุประสงค์การขอใช้งานบริการที่ต้องการ พร้อมแจ้งเลขที่รายงานและเลขที่ตัวอย่าง  โดยผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท

(หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น)

9.4 การขอรายละเอียดผลการตรวจเพิ่มเติม (test items)

ผู้รับบริการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด แจ้งหัวข้อวิเคราะห์ที่ต้องการ พร้อมแจ้งเลขที่รายงานและเลขที่ตัวอย่าง  โดยผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียม 300 บาท/test item

(หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น)