การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

 

การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการเป็นองค์ประกอบสำคัญของการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพยาและห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ด้านยาเสพติด โดยเป็นการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานภายนอก แสดงถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการของห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 จะต้องมีวิธีการประกันคุณภาพของผลการทดสอบด้วยการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการหรือทดสอบความชำนาญ สำนักยาและวัตถุเสพติดเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบความชำนาญด้านยาและยาเสพติด และพัฒนาระบบคุณภาพการเป็นผู้จัดการทดสอบความชำนาญตามข้อกำหนดด้านบริหารและวิชาการของ ISO/IEC 17043 : 2010 จนได้รับการรับรองจาก กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 การดำเนินงานจัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2565 ได้มีการพัฒนาระบบคุณภาพของการเป็นผู้จัดการทดสอบความชำนาญ ตามข้อกำหนดทั้งด้านบริหารและวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองความสามารถการเป็นผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญรวม 10 โปรแกรม คือ  

ด้านยา :         
การหาปริมาณตัวยาสำคัญด้วยเทคนิค High performance liquid chromatography
การทดสอบการละลายของตัวยา 
การวัดความเป็นกรด-ด่าง 
การหาปริมาณตัวยาสำคัญด้วยเทคนิค UV-VIS spectrophotometry 
การทดสอบความปราศจากเชื้อ
 
ด้านยาเสพติด :
การตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ 
การตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ 
การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษในของกลาง 
การตรวจพิสูจน์วัตถุออกฤทธิ์ในของกลาง 
การหาปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา
 
การได้รับการรับรองแสดงถึงความสามารถในการเป็นผู้จัดการทดสอบความชำนาญที่ให้บริการตามมาตรฐานสากล สมาชิกที่เข้าร่วมได้รับผลประเมินการทดสอบความชำนาญที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถนำไปแสดงถึงความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพยาและตรวจพิสูจน์ด้านยาเสพติดในการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญกับสำนักยาและวัตถุเสพติด ยังเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดยนำผลการประเมินความสามารถมาทบทวนหาข้อผิดพลาดและนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไข จากการพัฒนาระบบคุณภาพของการเป็นผู้จัดการทดสอบความชำนาญจนได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010  และประสบการณ์จัดโปรแกรมการทดสอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2565 สำนักยาและวัตถุเสพติดจึงมีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับใหม่ ISO/IEC 17043 : 2023  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพของการเป็นผู้จัดการทดสอบความชำนาญ และสนับสนุนภารกิจของสำนักยาและวัตถุเสพติดในการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการของประเทศ
 
บทความเผยแพร่การพัฒนาระบบคุณภาพการเป็นผู้จัดการทดสอบความชำนาญด้านยาและยาเสพติด สำนักยาและวัตถุเสพติด (click link ด้านล่าง)
 

(เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566)

 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
ขั้นตอนการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ ทางห้องปฏิบัติการ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 160