ด้านยา

ยาแผนปัจจุบัน

1. เงื่อนไขการให้บริการ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาทางเคมี-ฟิสิกส์ และชีววิทยา แก่หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถานพยาบาลภาครัฐ สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย

 

2. ขั้นตอนการให้บริการ

 

3. ตัวอย่างที่รับตรวจ

ยาสำเร็จรูป (pharmaceutical products) และวัตถุดิบ (pharmaceutical raw materials) ยกเว้นยาเคมีบำบัด และวัคซีน

 

4. ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

4.1 จำนวนตัวอย่าง

ประเภทตัวอย่าง

จำนวนตัวอย่าง*

วัตถุดิบชนิดผง

5-10 กรัม

วัตถุดิบชนิดของเหลว

100 มิลลิลิตร

ยาเม็ด/ยาแคปซูล/ยาเหน็บ

100 เม็ดหรือแคปซูล

ยาฉีดปริมาตร ไม่เกิน 3 มิลลิลิตร

100 หลอดหรือขวด

ยาฉีดปริมาตร 3.1-100 มิลลิลิตร

70 หลอดหรือขวด

ยาฉีดปริมาตรมากกว่า 100 มิลลิลิตร

45 ขวด

ยาน้ำสำหรับรับประทาน

30 ขวด

ครีม/ขี้ผึ้ง

30 หลอดหรือซอง

* จำนวนตัวอย่างที่ต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์อาจมากกว่าที่ระบุในตารางนี้ ขึ้นกับจำนวนหัวข้อที่ต้องการตรวจวิเคราะห์

4.2 เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

กรอกเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ดังนี้

 แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [download]

 กรณีที่ต้องการตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีตามทะเบียนยา ให้แนบทะเบียนยา, ใบ Certificate of Analysis ของตัวอย่าง, สารมาตรฐาน, finished product specification

 

4.3 การส่งตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ต้องชำระค่าบริการ

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 ตัวอย่างที่ไม่ต้องชำระค่าบริการ (ยาโครงการประกันคุณภาพยา)

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 หรือ สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 2 ชั้น 4 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

4.4 ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

 ชำระเงินที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99968 โดยชำระเงินพร้อมการส่งตัวอย่าง

 ช่องทางการชำระเงิน ได้แก่ เงินสด ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์บัตรเดบิต และบัตรเครดิต

 แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "เงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"

 ค่าธรรมเนียมธนาคารการใช้บัตรเครดิตเรียกเก็บจากผู้ใช้

 งดรับเช็คบุคคลธรรมดา หรือเช็คนิติบุคคล

5. การปฏิเสธการรับตัวอย่าง

 ตัวอย่างหมดอายุ หรือมีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน

 จำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอ

 ตัวอย่างมีสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น แตก หัก ฯลฯ

 การส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตามทะเบียนยา แต่ไม่ได้ส่งเอกสารวิธีวิเคราะห์

 

6. ระยะเวลาการให้บริการ 

 90 วัน

 

7. อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์

 อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 130ง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  [download]

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 137 ตอนพิเศษ 98ง ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 [download]

 

8. การรับผลตรวจวิเคราะห์

ผู้รับบริการสามารถรับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 ทางไปรษณีย์

 รับด้วยตนเองที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1  เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันรับผล ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบนัดรับผลการตรวจวิเคราะห์ฉบับจริง
  • ใบมอบอำนาจ กรณีมอบหมายผู้อื่นรับผลแทน

 

9. การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

9.1 การขอแก้ไขรายงาน

ผู้รับบริการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมแนบหลักฐานเอกสารที่ต้องการเปลี่ยน และใบรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับจริง โดยผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกรายงานใหม่ตามอัตราที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด

(หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น)

9.2 การขอสำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์

ผู้รับบริการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมแนบหลักฐานสำเนาเอกสารใบรายงานผลการวิเคราะห์ หรือแจ้งเลขที่รายงาน/ เลขที่ตัวอย่าง เพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท

(หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น)

9.3 การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ

ผู้รับบริการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด แจ้งวัตถุประสงค์การขอใช้งานบริการที่ต้องการ พร้อมแจ้งเลขที่รายงานและเลขที่ตัวอย่าง  โดยผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท

(หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น)

 

10. คำถามที่พบบ่อย 

Q - ผู้ประกอบการสามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพที่สำนักยาและวัตถุเสพติดได้หรือไม่

A ผู้ประกอบการสามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพผ่าน “โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ” ตามรายการยาที่ประกาศในแต่ละปี