ยาคดี

1. เงื่อนไขการให้บริการ

ให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อประกอบการดำเนินคดี
 

2. ขั้นตอนการให้บริการ / ตัวอย่างที่รับตรวจ / จำนวนตัวอย่าง / ระยะเวลาการให้บริการ

            คู่มือการให้บริการประชาชน (หน้าที่ 5, 14 - 15)

 

3. ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง / การส่งตัวอย่าง

► การบรรจุหีบห่อ

► เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

► การแสดงตนของผู้ส่งตรวจ

► การส่งตัวอย่าง : สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

     ดังรายละเอียด คู่มือการให้บริการประชาชน (หน้าที่ 14 - 15)

 

4. การปฏิเสธการรับตัวอย่าง / การรับผลตรวจวิเคราะห์ 

            คู่มือการให้บริการประชาชน (หน้าที่ 19)

 

5. การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

            ► การขอแก้ไขรายงาน

            ► การขอสำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์ 

            ► การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ

            ► การจัดทำสำเนารายงานผลวิเคราะห์

                 รายละเอียดตาม คู่มือการให้บริการประชาชน (หน้าที่ 19)