ด้านยา

ยาแผนโบราณ/ยาจากสมุนไพร

1. เงื่อนไขการให้บริการ

ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานราชการ เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อน (ได้แก่ steroids ยาแผนปัจจุบัน), โลหะหนัก (ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม), เชื้อจุลินทรีย์ ในยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร

 

2. ขั้นตอนการให้บริการ

 

3. ตัวอย่างที่รับตรวจ

- วัตถุดิบ (Pharmaceutical Raw Materials)

- ยาเม็ด (tablets)

- ยาแคปซูล (capsules)

- ยาใช้ภายนอก (cream, ointment, gel, solution)

- ยาน้ำสำหรับรับประทาน

 

4. ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

4.1 จำนวนตัวอย่าง

ประเภทตัวอย่าง

จำนวนตัวอย่าง

    ตรวจหาสารปนเปื้อน    

   ตรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์   

วัตถุดิบชนิดผง

5-10 กรัม

150 กรัม

วัตถุดิบชนิดของเหลว     

100 มิลลิลิตร

150 มิลลิลิตร

ยาเม็ด/ยาแคปซูล

30 เม็ดหรือแคปซูล

150 กรัม

ยาน้ำรับประทาน

100 มิลลิลิตร

150 มิลลิลิตร

ครีม/ขี้ผึ้ง/ยาบรรจุซอง

5 หลอดหรือซอง

150 กรัม

 

 

 

* จำนวนตัวอย่างที่ต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์อาจมากกว่าที่ระบุในตารางนี้ ขึ้นกับจำนวนหัวข้อที่ต้องการตรวจวิเคราะห์

 

4.2 เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

กรอกเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ดังนี้

 แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา [download]

 กรณีที่ต้องการตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีตามทะเบียนยา ให้แนบทะเบียนยา, ใบ Certificate of Analysis ของตัวอย่าง, สารมาตรฐาน, finished product specification

 

4.3 การส่งตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ต้องชำระค่าบริการ

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 ตัวอย่างที่ไม่ต้องชำระค่าบริการ (ยาโครงการประกันคุณภาพยา)

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 หรือ สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 2 ชั้น 4 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

4.4 ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

 ชำระเงินที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99968 โดยชำระเงินพร้อมการส่งตัวอย่าง

 ช่องทางการชำระเงิน ได้แก่ เงินสด ตั๋วแลกเงิน แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์บัตรเดบิต และบัตรเครดิต

 แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "เงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"

 ค่าธรรมเนียมธนาคารการใช้บัตรเครดิตเรียกเก็บจากผู้ใช้

 งดรับเช็คบุคคลธรรมดา หรือเช็คนิติบุคคล

 

5. การปฏิเสธการรับตัวอย่าง

 ตัวอย่างหมดอายุ หรือมีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน

 จำนวนตัวอย่างไม่เพียงพอ

 ตัวอย่างมีสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น แตก หัก ฯลฯ

 การส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตามทะเบียนยา แต่ไม่ได้ส่งเอกสารวิธีวิเคราะห์

 ยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาหม่อง ยาล้างแผล น้ำเกลือ แอลกอฮอล์ล้างแผล ยาธาตุ ฯลฯ

 ยาต้านมะเร็ง ยาเคมีบำบัด

 Biological product บางชนิด เช่น Hyaluronidase

 ตัวอย่างที่ไม่ใช่ยา เช่น ซิลิโคน เครื่องชั่ง เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา สายน้ำเกลือ สำลีผ้าพันแผล 

 ตัวอย่างที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นอาหาร (ให้ส่งตรวจที่ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร)

 ตัวอย่างที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องสำอาง (ให้ส่งตรวจที่ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย)

 ลักษณะตัวอย่างต้องอยู่ในสภาพที่เป็นปกติ เช่น เม็ดหรือแคปซูลต้องไม่เปียกชื้นหรือแตกหัก ของเหลวต้องไม่ตกตะกอนหรือจับตัวแข็ง บรรจุภัณฑ์ไม่แตกหัก

 

6. ระยะเวลาการให้บริการ 

 ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ 30 วัน

 ตรวจหาโลหะหนัก 60 วัน   

 ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์และโลหะหนัก 60 วัน

 

7. อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์

 อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 130ง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  [download]

► อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 137 ตอนพิเศษ 98ง ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 [download]

 

8. การรับผลตรวจวิเคราะห์

ผู้รับบริการสามารถรับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 ทางไปรษณีย์

 รับด้วยตนเองที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1  เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันรับผล ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบนัดรับผลการตรวจวิเคราะห์ฉบับจริง
  • ใบมอบอำนาจ กรณีมอบหมายผู้อื่นรับผลแทน

 

9. การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

9.1 การขอแก้ไขรายงาน

ผู้รับบริการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด พร้อมแนบหลักฐานเอกสารที่ต้องการเปลี่ยน และใบรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับจริง โดยผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกรายงานใหม่ตามอัตราที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด

(หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น)

9.2 การขอสำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์

ผู้รับบริการทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติดพร้อมแนบหลักฐานสำเนาเอกสารใบรายงานผลการวิเคราะห์ หรือแจ้งเลขที่รายงาน/ เลขที่ตัวอย่าง เพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

(หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น)

9.3 การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ

ผู้ใช้บริการส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด แจ้งวัตถุประสงค์การขอใช้งานบริการที่ต้องการ พร้อมแจ้งเลขที่รายงานและเลขที่ตัวอย่าง  โดยผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

(หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น)