ยาแผนปัจจุบัน / วัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์

1. เงื่อนไขการให้บริการ

ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาทางเคมี-ฟิสิกส์ และชีววิทยา แก่หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถานพยาบาลภาครัฐ สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย

 

2. ขั้นตอนการให้บริการ / ตัวอย่างที่รับตรวจ / จำนวนตัวอย่าง / ระยะเวลาการให้บริการ

            คู่มือการให้บริการประชาชน (หน้าที่ 5, 11)

 

3. ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

3.1 เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

กรอกเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ดังนี้

 แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา 

 กรณีที่ต้องการตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีตามทะเบียนยา ให้แนบทะเบียนยา, ใบ Certificate of Analysis ของตัวอย่าง, สารมาตรฐาน, finished product specification

 

3.2 การส่งตัวอย่าง

 ตัวอย่างที่ต้องชำระค่าบริการ

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 ตัวอย่างที่ไม่ต้องชำระค่าบริการ (ยาโครงการประกันคุณภาพยา)

ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 หรือ สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 2 ชั้น 4 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

หากต้องการรับรายงานในรูปแบบ e-report

          โปรดกรอกรายละเอียดตัวอย่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ได้ที่ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ iLab Plus

           ท่านจะได้รับ

  • สามารถตรวจสอบสถานะ / ติดตามตัวอย่าง
  • ได้รับ e-report ทาง email ที่แจ้งไว้ หรือสามารถพิมพ์รายงานได้จากระบบ iLab Plus

                       วิดิทัศน์ : วิธีการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

3.3 ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

     ชำระเงินที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99968 โดยชำระเงินพร้อมการส่งตัวอย่าง

      ขั้นตอนการชำระเงินที่ศูนย์รวมบริการ

 

4. อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์

            อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : การคุ้มครองผู้บริโภค -> การตรวจวิเคราะห์ยาและวัตถุเสพติด

 

5. การปฏิเสธการรับตัวอย่าง / การรับผลตรวจวิเคราะห์ / การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

            ► การขอแก้ไขรายงาน

            ► การขอสำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์ 

            ► การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ

            การจัดทำสำเนารายงานผลวิเคราะห์

                 รายละเอียดตาม คู่มือการให้บริการประชาชน (หน้าที่ 19)

 

6. คำถามที่พบบ่อย 

Q - ผู้ประกอบการสามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพที่สำนักยาและวัตถุเสพติดได้หรือไม่

A ผู้ประกอบการสามารถส่งตัวอย่างยาสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพผ่าน “โครงการประกันคุณภาพยาสมัครใจ” ตามรายการยาที่ประกาศในแต่ละปี

 

หมายเหตุ
     สำหรับตัวอย่างยากรณีพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สน.อย.) ที่ต้องการผลวิเคราะห์เร่งด่วนและแจ้งเหตุผลความจำเป็น ทางสำนักยาและวัตถุเสพติดจะเร่งดำเนินงานและรายงานผลตรวจวิเคราะห์ภายใน 50 วัน (จากกรณีปกติ 90 วัน)