ตรวจวิเคราะห์ NDMA ใน Metformin

 ขั้นตอนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ NDMA ใน Metformin

       1. ตัวอย่างที่รับตรวจ

 • เภสัชเคมีภัณฑ์ (Pharmaceutical Raw Materials)
 • ยาเม็ด (tablets)

      2. จำนวนตัวอย่าง

 • เภสัชเคมีภัณฑ์ (Pharmaceutical Raw Materials) อย่างน้อย 5 กรัม
 • ยาเม็ด (tablets) อย่างน้อย 60 เม็ด

       3. เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

       กรอกเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ดังนี้

 • แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง : ผลิตภัณฑ์ยา ยาง และพลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์
 • แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา

Download แบบฟอร์มส่งตัวอย่างและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา หรือสแกน QR code

                                   

       4. การส่งตัวอย่าง

                 ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

       5. ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

                 ชำระเงินที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยชำระเงินพร้อมการส่งตัวอย่าง

                ช่องทางการชำระเงิน ได้แก่

 • โอนชำระผ่าน Internet banking
 • แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "เงินบำรุงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • บัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมธนาคารการใช้บัตรเครดิตเรียกเก็บจากผู้ใช้

งดรับเช็คบุคคลธรรมดา หรือเช็คนิติบุคคล

 

       6. ระยะเวลาให้บริการ

    50 วันทำการ

       7. อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์

    5,000 บาทต่อตัวอย่าง

       8. การรับผลตรวจวิเคราะห์ / การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

      ผู้รับบริการสามารถรับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 • ทางไปรษณีย์
 • รับด้วยตนเองที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1

เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันรับผล ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบนัดรับผลการตรวจวิเคราะห์ฉบับจริงเท่านั้น