ตรวจวิเคราะห์ NDMA ใน Metformin

 ขั้นตอนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ NDMA ใน Metformin

  1. เงื่อนไขการให้บริการ

             ลงทะเบียนผ่านทาง Google form ได้ที่ https://forms.gle/wLR5SWhCyU71S64J9 หรือสแกน QR code

                                                       

             เพื่อจัดลำดับการให้บริการ และกำหนดวันนำส่งตัวอย่าง โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดจะแจ้งลำดับคิวและวันที่นำส่งตัวอย่างทุกวันที่ 3 ของทุกเดือน ผ่านทาง email ที่ลงทะเบียนไว้

       2. ตัวอย่างที่รับตรวจ

  • เภสัชเคมีภัณฑ์ (Pharmaceutical Raw Materials)
  • ยาเม็ด (tablets)

      3. จำนวนตัวอย่าง

  • เภสัชเคมีภัณฑ์ (Pharmaceutical Raw Materials) อย่างน้อย 5 กรัม
  • ยาเม็ด (tablets) อย่างน้อย 60 เม็ด

       4. เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

             กรอกเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ดังนี้

  • แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง : ผลิตภัณฑ์ยา ยาง และพลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์
  • แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา

Download ยา ยาง และพลาสติกทางการแพทย์ - Google Drive หรือสแกน QR code

                                   

       5. การส่งตัวอย่าง

                ส่งที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

       6. ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

                ชำระเงินที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 เวลา 8.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยชำระเงินพร้อมการส่งตัวอย่าง

             ช่องทางการชำระเงิน ดังรายละเอียด

​                   ขั้นตอนการชำระเงินที่ศูนย์รวมบริการ

       7. ระยะเวลาให้บริการ

    90 วัน

       8. อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์

    5,000 บาทต่อตัวอย่าง

       9. การรับผลตรวจวิเคราะห์ / การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

            ► การขอแก้ไขรายงาน

            ► การขอสำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์ 

            ► การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ

            ► การจัดทำสำเนารายงานผลวิเคราะห์

                 รายละเอียดตาม คู่มือการให้บริการประชาชน (หน้าที่ 19)

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
analysis NDMA on Metformin_sample receive
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 71