แบบฟอร์มงานบริการ

แบบฟอร์มงานบริการ

อัตราค่าบริการ

 อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 130ง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หน้า 125-136, 207

 อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 137 ตอนพิเศษ 98ง ลงวันที่ 28 เมษายน 2563

 

ด้านยาแผนปัจจุบัน

 แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยา

 แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง

 

ด้านยาคดี

► ตัวอย่างการปิดผนึกยาคดี

 

ด้านวัตถุเสพติด

► แนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างปัสสาวะ

► หนังสือนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด

 

ด้านเครื่องมือแพทย์

► แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์

 แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง