แบบฟอร์มงานบริการ

อัตราค่าบริการ

     อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : การคุ้มครองผู้บริโภค -> การตรวจวิเคราะห์ยาและวัตถุเสพติด

 

ด้านยาแผนปัจจุบัน / วัตถุเสพติดที่ใช้ทางการแพทย์ / ยาแผนโบราณ / ยาจากสุมนไพร

ด้านเครื่องมือแพทย์

 แบบฟอร์มรายละเอียด / แบบฟอร์มส่งตัวอย่าง

 

ด้านยาคดี

► ตัวอย่างการปิดผนึกยาคดี

 

ด้านวัตถุเสพติด

► แนวทางการดำเนินการส่งตัวอย่างปัสสาวะ

► หนังสือนำส่งปัสสาวะเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด

 

ด้านสารมาตรฐาน

ใบสั่งซื้อสารมาตรฐาน

ใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)

► แบบคำขอรับใบเสร็จรับเงิน