สารตำรายา (Pharmacopoeial Newsletter)

คือวารสาร ที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มจัดทำตำรายาของประเทศไทย เนื้อหาประกอบด้วย บทความประเภทต่างๆ อาทิ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) รายงานวิจัยเรื่องสั้น (Short Communications) ภาคสาระสังเขป (Abstract) ข่าววิทยาศาสตร์ (Scientific News) ปกิณกะ (Miscellaneous) วัตถุประสงค์ในการจัดทำ สารตำรายา นอกจากเป็นสื่อเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ในการจัดทำตำรายาของประเทศไทยและเสนอความก้าวหน้าในการปรับปรุงตำรายา ของต่างประเทศแล้วยังเป็นสื่อกลาง สำหรับผู้ใช้ และผู้จัดทำตำรายาของประเทศไทยด้วย

ISSN 0858-6454

อ่านสารตำรายาฉบับเต็ม

สารตำรายา 24.1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2561

สารตำรายา 25.1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2562

สารตำรายา 29.2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2566