สารมาตรฐาน

DMSc Reference Standards

NEW RELEASE!!

สารมาตรฐาน Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) 1 mL (0.9303 mg/mL in Methanol)