สืบค้นข้อมูล GREEN BOOK

การสืบค้นข้อมูล GREEN BOOK มี 2 วิธี ได้แก่

 

1. สืบค้นในเว็บไซต์ https://bdn.go.th/th/ebook

 

2. สืบค้นด้วย Mobile application "GREEN BOOK DMSC"  ใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ android

   

 

 

วีดิโอแนะนำขั้นตอนการใช้ระบบสืบค้น GREEN BOOK