ช่องทางรับข้อร้องเรียน

ผู้รับบริการที่ต้องการแจ้งข้อร้องเรียน สามารถเลือกดำเนินการตามช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
 
3. ส่งอีเมลถึง ภญ.ขวัญฤดี ลิ้มทองเจริญ [email protected]
4. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น 1 อาคาร 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กล่องอยู่ที่หน้าลิฟท์)