ประเมินคุณภาพชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ

1. เงื่อนไขการให้บริการ

ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ประกอบการจดแจ้งเครื่องมือแพทย์

 

2. ขั้นตอนการให้บริการ

 

3. ตัวอย่างที่รับตรวจ

ชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ

 

4. การส่งตัวอย่าง

4.1 จำนวนตัวอย่าง

 ชุดทดสอบไม่น้อยกว่า 200 ชุด

   

4.2 เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

 หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน  

 ผลการทดสอบคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต ในหัวข้อ sensitivity, precision, accuracy, stability, specificity

 เอกสารกำกับชุดทดสอบ

 ตัวอย่างฉลาก

 

4.3 วิธีการส่งตัวอย่าง

ส่งด้วยตนเองที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ  ไม่รับตัวอย่างทางไปรษณีย์

หากต้องการรับรายงานในรูปแบบ e-report

          โปรดกรอกรายละเอียดตัวอย่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ได้ที่ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ iLab Plus

           ท่านจะได้รับ

  • สามารถตรวจสอบสถานะ / ติดตามตัวอย่าง
  • ได้รับ e-report ทาง email ที่แจ้งไว้ หรือสามารถพิมพ์รายงานได้จากระบบ iLab Plus

                       วิดิทัศน์ : วิธีการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

4.4 ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

    ชำระเงินที่ ศูนย์รวมบริการ (One stop service center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1 เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 02 951 0000 ต่อ 99968 โดยชำระเงินพร้อมการส่งตัวอย่าง

     ขั้นตอนการชำระเงินที่ศูนย์รวมบริการ

 

5. การปฏิเสธการรับตัวอย่าง 

 รุ่นผลิตที่ระบุในหนังสือนำส่งจากหน่วยงานไม่ตรงกับที่ระบุในหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

6. ระยะเวลาการให้บริการ 

 30 วัน

 

7. อัตราค่าบำรุง

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : การคุ้มครองผู้บริโภค -> การตรวจวิเคราะห์ยาและวัตถุเสพติด

 

8. การรับผลตรวจวิเคราะห์ / การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

            ► การขอแก้ไขรายงาน

            ► การขอสำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์ 

            ► การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ

            ► การจัดทำสำเนารายงานผลวิเคราะห์

                 รายละเอียดตาม คู่มือการให้บริการประชาชน (หน้าที่ 19)