ด้านวัตถุเสพติด

ประเมินคุณภาพชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ

1. เงื่อนไขการให้บริการ

ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใช้ประกอบการจดแจ้งเครื่องมือแพทย์

 

2. ขั้นตอนการให้บริการ

 

 

3. ตัวอย่างที่รับตรวจ

ชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ

 

4. การส่งตัวอย่าง

4.1 จำนวนตัวอย่าง

 ชุดทดสอบไม่น้อยกว่า 200 ชุด

   

4.2 เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

 หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน  

 ผลการทดสอบคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต ในหัวข้อ sensitivity, precision, accuracy, stability, specificity

 เอกสารกำกับชุดทดสอบ

 ตัวอย่างฉลาก

 

4.3 วิธีการส่งตัวอย่าง

ส่งด้วยตนเองที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

หมายเหตุ  ไม่รับตัวอย่างทางไปรษณีย์

 

4.4 ชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ (ถ้ามี) และรับหลักฐานการรับตัวอย่าง

 รับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

 

5.การปฏิเสธการรับตัวอย่าง 

 รุ่นผลิตที่ระบุในหนังสือนำส่งจากหน่วยงานไม่ตรงกับที่ระบุในหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

6. ระยะเวลาการให้บริการ 

 30 วัน

 

7. อัตราค่าบำรุง

 อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 130ง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 [download]

► อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (ฉบับที่ 2) อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 137 ตอนพิเศษ 98ง ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 [download]

 

8. การรับผลตรวจวิเคราะห์

ผู้รับบริการสามารถรับผลการตรวจวิเคราะห์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 ทางไปรษณีย์

 รับด้วยตนเอง ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันและเวลาราชการ

 

9. การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

ผู้ใช้บริการส่งจดหมายถึงผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด แจ้งวัตถุประสงค์การขอใช้งานบริการที่ต้องการ พร้อมแจ้งเลขที่รายงานและเลขที่ตัวอย่าง สำนักฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยมีอัตราค่าบำรุง ดังนี้

 การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ (300 บาท)
 การจัดทำสำเนารายงานผลวิเคราะห์ (300 บาท)

หมายเหตุ ให้บริการเฉพาะหน่วยงานของผู้ส่งตัวอย่างเท่านั้น