ของกลางยาเสพติด

1. เงื่อนไขการให้บริการ / ขั้นตอนการให้บริการ / ตัวอย่างที่รับตรวจ / เอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง / ระยะเวลาการให้บริการ / การปฏิเสธการรับตัวอย่าง / การรับผลตรวจวิเคราะห์

หน่วยงานราชการ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ดังรายละเอียด : คู่มือการให้บริการประชาชน (หน้าที่ 5, 17)

 

2. ขั้นตอนการส่งตัวอย่าง

     วิธีการส่งตัวอย่าง

 ส่งด้วยตนเอง

ส่งที่ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 4 ชั้น 1 เวลา 8.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

  ส่งทางไปรษณีย์

สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ โดยจัดส่งตัวอย่างในหีบห่อที่ปิดสนิท พร้อมเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง

ส่งไปที่ สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาคาร 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

หากต้องการรับรายงานในรูปแบบ e-report

          โปรดกรอกรายละเอียดตัวอย่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบการส่งตัวอย่าง ได้ที่ระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ iLab Plus

           ท่านจะได้รับ

  • สามารถตรวจสอบสถานะ / ติดตามตัวอย่าง
  • ได้รับ e-report ทาง email ที่แจ้งไว้ หรือสามารถพิมพ์รายงานได้จากระบบ iLab Plus

                       วิดิทัศน์ : วิธีการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

3. การให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับรายงานผลวิเคราะห์ 

            ► การขอแก้ไขรายงาน

            ► การขอสำเนาใบรายงานผลการวิเคราะห์ 

            ► การแปลรายงานผลวิเคราะห์ฉบับภาษาอังกฤษ

            ► การจัดทำสำเนารายงานผลวิเคราะห์

                 รายละเอียดตาม คู่มือการให้บริการประชาชน (หน้าที่ 19)