เอกสารเผยแพร่

คุณภาพยาฉีดอะโทรปีนซัลเฟตและยาฉีดนอร์อิพิเนฟรินไบทาร์เทรต
  • 1.4.2019
  • 5,811
คุณภาพยาฉีดอะโทรปีนซัลเฟตและยาฉีดนอร์อิพิเนฟรินไบทาร์เทรต
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
ชาญวิทย์ บุตรบุรี, สุมนา ศิริสุนทร, นนธวัฒน์ พ่อเสือ, ปวีณา เจริญสิทธิ์, ปฏิมา มณีสถิตย์
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2562
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
1 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

ยาฉีดอะโทรปีนซัลเฟต และยาฉีดนอร์อิพิเนฟรินไบทาร์เทรต เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 กลุ่มยาระบบหลอดเลือดและหัวใจ และกลุ่มยาต้านพิษ โดยการบริหารยาทางเส้นเลือด ยาทั้งสองใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นในห้องผู้ป่วยวิกฤติ(ICU) คุณภาพของยาจึงมีความสำคัญ ดังนั้นสำนักยาและวัตถุเสพติดได้สำรวจคุณภาพยาฉีดอะโทรปีนซัลเฟตในปีงบประมาณ 2560 และยาฉีดนอร์อิพิเนฟรินไบทาร์เทรตในปีงบประมาณ 2561 โดยเก็บตัวอย่างจากโรงพยาบาลของรัฐและผู้ผลิตผ่านระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ ตัวอย่างยาฉีดยาอะโทรปีนซัลเฟต 5 ตัวอย่าง จากผู้ผลิตในประเทศไทย 1 ราย 1 ทะเบียนตำรับยา และตัวอย่างยาฉีดนอร์อิพิเนฟรินไบทาร์เทรต 13 ตัวอย่าง จากผู้นำเข้า 4 ราย 4 ทะเบียนตำรับยา ถูกตรวจวิเคราะห์ปริมาณตัวยาสำคัญ ความเป็นกรด-ด่าง Particulate Matter ความปราศจากเชื้อ และสารเอ็นโดทอกซิน โดยใช้วิธีและมาตรฐานตามตำรายาของประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 39 และ USP 40 ตามลำดับ) ซึ่งได้ทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว ผลการวิเคราะห์พบว่าทุกตัวอย่างเข้ามาตรฐานทุกหัวข้อวิเคราะห์ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างที่สำรวจมีคุณภาพดี
คำสำคัญ: คุณภาพ ยาฉีดอะโทรปีนซัลเฟต ยาฉีดนอร์อิพิเนฟรินไบทาร์เทรต