เอกสารเผยแพร่

คุณภาพยาเม็ดลามิวูดีน
  • 1.4.2019
  • 5,076
คุณภาพยาเม็ดลามิวูดีน
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
ฐิวรรณภรณ์ ขวัญกิจประณิธิ, จิรานุช แจ่มทวีกุล
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2562
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
1 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

ลามิวูดีนเป็นยาต้านรีโทรไวรัสกลุ่ม Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI) นำมาใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบี ยานี้เป็นยาต้านไวรัสที่อยู่ในสูตรพื้นฐานที่แนะนำโดย WHO Guideline 2003 และในอดีตไม่เคยมีการสำรวจยานี้มาก่อน ในปีงบประมาณ 2561 สำนักยาและวัตถุเสพติดได้ศึกษาคุณภาพยาเม็ดลามิวูดีนจำนวน 23 ตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศและบริษัทผู้ผลิต ประกอบด้วยขนาดความแรง 100, 150 และ 300 มิลลิกรัม โดยเป็นผู้ผลิตในประเทศ 1 ราย และผู้นำเข้า 2 ราย จำนวน 5 ทะเบียนตำรับยา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามวิธีวิเคราะห์และมาตรฐานในหัวข้อต่างๆที่กำหนดในตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา (USP 40) ได้แก่ การตรวจเอกลักษณ์ การวิเคราะห์ปริมาณตัวยาสำคัญ ความแตกต่างจากน้ำหนักเฉลี่ย Organic Impurities และการละลายของตัวยา ซึ่งได้ดำเนินการทวนสอบวิธีก่อนทำการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์พบว่าทุกตัวอย่างเข้ามาตรฐานทุกหัวข้อวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่ายาเม็ดลามิวูดีนที่มีใช้ในประเทศไทยมีคุณภาพดี
คำสำคัญ : ยาเม็ดลามิวูดีน คุณภาพยา