เอกสารเผยแพร่

คุณภาพยาโคลไตรมาโซล
  • 1.4.2019
  • 8,329
คุณภาพยาโคลไตรมาโซล
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
ปวีณา กำเหนิดนนท์, สุภาวดี สุรางค์กุล, อนัญญา สุพันธุ์วณิช, วิภาพรรณ ไสยสมบัติ
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2562
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
1 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

โคลไตรมาโซล เป็นยาต้านเชื้อรากลุ่มอิมิดาโซล มีทั้งรูปแบบยาครีม ยาน้ำสำหรับทาภายนอก และยาเม็ดสำหรับเหน็บช่องคลอด ในปีงบประมาณ 2561 ได้สำรวจคุณภาพยาโคลไตรมาโซลในรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีและมาตรฐานตามตำรายาของสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 40 ที่ผ่านการทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้ว โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐและผู้ผลิตรวม 176 ตัวอย่าง เป็นยาครีม 65 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์หัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ และการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ พบ 1 ตัวอย่างผิดมาตรฐานหัวข้อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ยาน้ำสำหรับทาภายนอก 6 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์หัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ organic impurities และการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ พบ 3 ตัวอย่างผิดมาตรฐานหัวข้อ organic impurities ยาเม็ดสำหรับเหน็บช่องคลอดจำนวน 105 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์หัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ ความสม่ำเสมอของปริมาณตัวยาแต่ละหน่วย การกระจายตัวของเม็ดยาและ organic impurities พบ 52 ตัวอย่างผิดมาตรฐานหัวข้อ organic impurities และการกระจายตัวของเม็ดยา
คำสำคัญ: โคลไตรมาโซล ยาเม็ด ยาน้ำ ครีม คุณภาพ