เอกสารเผยแพร่

คุณภาพยาเม็ดอะโทวาสแตตินแคลเซียม
  • 29.12.2020
  • 2,530
คุณภาพยาเม็ดอะโทวาสแตตินแคลเซียม
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
ปวีณา กำเหนิดนนท์, สิริลักษณ์ สายหล่อ, วิภาพรรณ ไสยสมบัติ
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2563
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
1 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

อะโทวาสแตติน แคลเซียม เป็นยาลดระดับไขมันในเลือดกลุ่มยาสแตติน จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ง ในปีงบประมาณ 2561 สำนักยาและวัตถุเสพติดได้ทำการสำรวจคุณภาพยาเม็ดอะโทวาสแตตินแคลเซียม โดยสุ่มตัวอย่างจากโรงพยาบาลรัฐและผู้ผลิต ตามโครงการประกันคุณภาพยา จำนวนทั้งสิ้น 55 ตัวอย่าง ขนาดความแรง 10, 20, 40 และ 80 มิลลิกรัม จากผู้ผลิตในประเทศ 1 บริษัท รวม1 ทะเบียนตำรับยา และผู้ผลิตจากต่างประเทศ 2 บริษัท รวม 11 ทะเบียนตำรับยา โดยใช้วิธีที่กำหนดในตำราฟาร์มาโคเปียของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 41 (USP 41) ที่ได้ดำเนินการทวนสอบวิธีก่อนทำการวิเคราะห์และวิเคราะห์ในหัวข้อปริมาณตัวยาสำคัญ ความสม่ำเสมอของปริมาณยาแต่ละหน่วย organic impurities และการละลายของตัวยา ผลการสำรวจพบว่า ตัวอย่างทั้งหมดเข้ามาตรฐานทุกหัวข้อวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่ายาเม็ดอะโทวาสแตตินแคลเซียมที่ใช้ในประเทศไทยมีคุณภาพ

คำสำคัญ: ยาเม็ดอะโทวาสแตตินแคลเซียม, คุณภาพ