เอกสารเผยแพร่

GREEN BOOK 2022
  • 28.12.2022
  • 5,333
GREEN BOOK 2022
เจ้าของ/ผู้ผลิต เจ้าของ/ผู้ผลิต
สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่ผลิต ปีที่ผลิต
2565
จำนวนหน้า จำนวนหน้า
160 หน้า
รายละเอียดโดยย่อ

GREEN BOOK คือ รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิตที่มีผลการตรวจวิเคราะห์เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์การคัดเลือกจากโครงการประกันคุณภาพยา หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถใช้ข้อมูลจาก GREEN BOOK ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาที่จัดซื้อตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นผู้ผลิตให้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐานสากล
ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด https://bdn.go.th/th/ebook หรือแอปพลิเคชัน “GREEN BOOK DMSC”