สารมาตรฐาน

การใช้สารมาตรฐาน

การใช้สารมาตรฐานด้านยาในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์

       สารมาตรฐานด้านยา (Pharmaceutical Reference Standard) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ วิธีวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งวิธีทางเคมีฟิสิกส์และชีววิทยาที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยาส่วนใหญ่ต้องใช้สารมาตรฐานเป็นตัวเปรียบเทียบ ดังนั้นสารมาตรฐานจึงมีผลโดยตรงต่อผลการวิเคราะห์ การใช้สารมาตรฐานอย่างถูกวิธีจะทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ก่อนใช้สารมาตรฐานต้องศึกษาข้อมูลของสารมาตรฐานที่ต้องการใช้โดยละเอียด เพื่อให้สามารถเลือกใช้สารมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

         สารมาตรฐาน (Reference Standard) คือสารซึ่งเป็นของแท้มีเนื้อเดียวกัน (authentic uniform material) และมีความบริสุทธิ์สูงใช้สำหรับเปรียบเทียบกับสารที่ต้องการตรวจสอบเพื่อหาปริมาณตัวยาสำคัญ (active ingredient) หรือตรวจเอกลักษณ์ (identification) หรือหาความบริสุทธิ์ของสาร (test for impurities and degradation products) โดยเลือกใช้สารมาตรฐานให้เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ สารมาตรฐานด้านยามีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ เนื่องจากวิธีวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งวิธีทางเคมีฟิสิกส์และชีววิทยาที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยาส่วนใหญ่ต้องใช้สารมาตรฐานเป็นตัวเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังใช้สารมาตรฐานในการพัฒนาและทดสอบของวิธีวิเคราะห์และใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือด้วย

 

 

 

สารมาตรฐาน (Reference Standard) คือสารซึ่งเป็นของแท้มีเนื้อเดียวกัน (authentic uniform material) และมีความบริสุทธิ์สูงใช้สำหรับเปรียบเทียบกับสารที่ต้องการตรวจสอบเพื่อหาปริมาณตัวยาสำคัญ (active ingredient) หรือตรวจเอกลักษณ์ (identification) หรือหาความบริสุทธิ์ของสาร (test for impurities and degradation products) โดยเลือกใช้สารมาตรฐานให้เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ สารมาตรฐานด้านยามีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ เนื่องจากวิธีวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งวิธีทางเคมีฟิสิกส์และชีววิทยาที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยาส่วนใหญ่ต้องใช้สารมาตรฐานเป็นตัวเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังใช้สารมาตรฐานในการพัฒนาและทดสอบของวิธีวิเคราะห์และใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือด้วย

 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
การใช้สารมาตรฐานด้านยาในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8,021