การใช้สารมาตรฐาน

การใช้สารมาตรฐานด้านยาในการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์

       สารมาตรฐานด้านยา (Pharmaceutical Reference Standard) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ วิธีวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งวิธีทางเคมีฟิสิกส์และชีววิทยาที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยาส่วนใหญ่ต้องใช้สารมาตรฐานเป็นตัวเปรียบเทียบ ดังนั้นสารมาตรฐานจึงมีผลโดยตรงต่อผลการวิเคราะห์ การใช้สารมาตรฐานอย่างถูกวิธีจะทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ก่อนใช้สารมาตรฐานต้องศึกษาข้อมูลของสารมาตรฐานที่ต้องการใช้โดยละเอียด เพื่อให้สามารถเลือกใช้สารมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 

         สารมาตรฐาน (Reference Standard) คือสารซึ่งเป็นของแท้มีเนื้อเดียวกัน (authentic uniform material) และมีความบริสุทธิ์สูงใช้สำหรับเปรียบเทียบกับสารที่ต้องการตรวจสอบเพื่อหาปริมาณตัวยาสำคัญ (active ingredient) หรือตรวจเอกลักษณ์ (identification) หรือหาความบริสุทธิ์ของสาร (test for impurities and degradation products) โดยเลือกใช้สารมาตรฐานให้เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ สารมาตรฐานด้านยามีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ เนื่องจากวิธีวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งวิธีทางเคมีฟิสิกส์และชีววิทยาที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยาส่วนใหญ่ต้องใช้สารมาตรฐานเป็นตัวเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังใช้สารมาตรฐานในการพัฒนาและทดสอบของวิธีวิเคราะห์และใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือด้วย

 

 

 

สารมาตรฐาน (Reference Standard) คือสารซึ่งเป็นของแท้มีเนื้อเดียวกัน (authentic uniform material) และมีความบริสุทธิ์สูงใช้สำหรับเปรียบเทียบกับสารที่ต้องการตรวจสอบเพื่อหาปริมาณตัวยาสำคัญ (active ingredient) หรือตรวจเอกลักษณ์ (identification) หรือหาความบริสุทธิ์ของสาร (test for impurities and degradation products) โดยเลือกใช้สารมาตรฐานให้เหมาะสมตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ สารมาตรฐานด้านยามีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมคุณภาพยาและเภสัชภัณฑ์ เนื่องจากวิธีวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งวิธีทางเคมีฟิสิกส์และชีววิทยาที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยาส่วนใหญ่ต้องใช้สารมาตรฐานเป็นตัวเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังใช้สารมาตรฐานในการพัฒนาและทดสอบของวิธีวิเคราะห์และใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือด้วย

-------------------------------------

 

          ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการสารมาตรฐานของเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสารมาตรฐานต่อไป

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/zyexNd9pEPHqxNR69

ขอขอบพระคุณค่ะ smiley