เกี่ยวกับเรา

องค์กรคุณธรรม

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักยาและวัตถุเสพติด
ขั้นตอนที่ ๑
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักยาและวัตถุเสพติด
๒. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

ขั้นตอนที่ ๒
     ๓. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของสำนักยาและวัตถุเสพติด
    ๔. 
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    ๕.  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของสำนักยาและวัตถุเสพติด
   
 ๖. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้รับมอบเกียรติบัตร ผลประเมินองค์กร "ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ" จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
 
 
การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักยาและวัตถุเสพติด
 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔