เกี่ยวกับเรา

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักยาและวัตถุเสพติด
 
ขั้นตอนที่ ๑
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักยาและวัตถุเสพติด
 
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
 
ขั้นตอนที่ ๔
 
 
 
ขั้นตอนที่ ๕
๑. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)
 

 

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

รายงานผลการวิเคราะห์ ITA  DMSC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 


 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การบริหารเงินงบประมาณ

การใช้อำนาจของผู้บริหาร

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

 


angelheartภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของสำนักยาและวัตถุเสพติดheartangel คลิกที่นี่ค่ะ