เกี่ยวกับเรา

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศเจตนารมณ์ของสำนักยาและวัตถุเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 


แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักยาและวัตถุเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักยาและวัตถุเสพติด

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การบริหารเงินงบประมาณ

การใช้อำนาจของผู้บริหาร

  •  

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

  •  

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

  • การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  •  

angelheartภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของสำนักยาและวัตถุเสพติดheartangel