ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมวิทย์ฯ เร่งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อดื้อยาทั่วประเทศ พร้อมแก้ปัญหาแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
30.8.2017
กรมวิทย์ฯ เร่งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อดื้อยาทั่วประเทศ พร้อมแก้ปัญหาแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเผยปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เดินหน้าเร่งพัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพทั่วประเทศ และสร้างเครือข่ายบูรณาการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์ และร่วมมือกันแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาแบบบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
ทั้งหมด 102 รายการ