ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟ

 แนวทางการรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟ 

เพื่อตรวจหาการปนปลอมยาและวัตถุออกฤทธิ์

1. การรับตัวอย่างที่ส่งตรวจจากภาคเอกชน

แนวทางปฏิบัติ

     สำนักยาและวัตถุเสพติดจะให้บริการตรวจเอกลักษณ์ยาแผนปัจจุบันและวัตถุออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟ  จำนวน 17 ชนิดสาร ตามรายการดังนี้

      

ลำดับ

ชนิดสารที่ให้บริการตรวจเอกลักษณ์

1

อัลพราโซแลม (Alprazolam)

2

บิซาโคดิล (Bisacodyl)

3

ไดอะซีแพม (Diazepam)

4

เดกซาเมทาโซน (Dexamethasone)

5

2-ไดเฟนนิลเมทิลไพโรลิดีน (2-Diphenylmethylpyrrolidine หรือ Desoxy-D2PM)

6

อีเฟดรีน (Ephedrine)

7

เฟนฟลูรามีน (Fenfluramine)

8

ฟลูออกซิทีน (Fluoxetine)

9

ออริสแตท (Orlistat)

10

ฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein)

11

เฟนเทอร์มีน (Phentermine)

12

เพรดนิโซโลน (Prednisolone)

13

ซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine)

14

ไซบูทรามีน (Sibutramine)

15

ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

16

ทาดาลาฟิล (Tadalafil)

17

วาร์เดนาฟิล (Vardenafil)

 

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์

     5,000 บาท/ตัวอย่าง (17 รายการ) เช่นเดียวกับการส่งตรวจวิเคราะห์ที่สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และในรายงานการตรวจวิเคราะห์จะระบุรับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ส่งตรวจเท่านั้น

จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ 
-  เม็ด/แคปซูล ไม่น้อยกว่า  30  เม็ด/แคปซูล

-  ของเหลว ไม่น้อยกว่า 60  มิลลิลิตร

-  ผง/ครีม/เจล/ขี้ผึ้ง ไม่น้อยกว่า 30 กรัม 

ระยะเวลาดำเนินการ

     90 วัน

สถานที่ส่งตัวอย่าง

     ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

2. การรับตัวอย่างที่ส่งตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

แนวทางปฏิบัติ

     สำนักยาและวัตถุเสพติดได้จัดทำรายชื่อสารที่เปิดให้บริการตรวจเอกลักษณ์ จำนวน  3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1   กลุ่มลดความอ้วน, วัตถุออกฤทธิ์ และทำให้ผิวขาว    

A – ลดความอ้วน วัตถุออกฤทธิ์

B – ลดความอ้วน วัตถุออกฤทธิ์ ทำให้ผิวขาว

ลำดับ

ชนิดสารที่ให้บริการตรวจเอกลักษณ์

ลำดับ

ชนิดสารที่ให้บริการตรวจเอกลักษณ์

1

อัลพราโซแลม (Alprazolam)

1

อัลพราโซแลม (Alprazolam)

2

ไดอะซีแพม (Diazepam)

2

ไดอะซีแพม (Diazepam)

3

2-ไดเฟนนิลเมทิลไพโรลิดีน

(2-Diphenylmethylpyrrolidine หรือ Desoxy-D2PM)

3

2-ไดเฟนนิลเมทิลไพโรลิดีน

(2-Diphenylmethylpyrrolidine หรือ Desoxy-D2PM)

4

อีเฟดรีน (Ephedrine)

4

อีเฟดรีน (Ephedrine)

5

ลอร์คาเซริน (Lorcaserin)

5

ลอร์คาเซริน (Lorcaserin)

6

เฟนเทอร์มีน (Phentermine)

6

เฟนเทอร์มีน (Phentermine)

7

ซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine)

7

ซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine)

8

ไซบูทรามีน (Sibutramine)

8

ไซบูทรามีน (Sibutramine)

9

บิซาโคดิล (Bisacodyl)

9

บิซาโคดิล (Bisacodyl)

10

เฟนฟลูรามีน (Fenfluramine)

10

เฟนฟลูรามีน (Fenfluramine)

11

ฟลูออกซิทีน (Fluoxetine)

11

ฟลูออกซิทีน (Fluoxetine)

12

ออริสแตท (Orlistat)

12

ออริสแตท (Orlistat)

 

 

13

กลูตาไธโอน (Glutathione)

 

 

14

แอสคอบิก แอซิด (Ascorbic acid)

 

 

15

ทรานซามิค แอซิด (Tranexamic acid)

 

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์

กลุ่ม A กรณีระบุชนิดสาร

กลุ่ม B กรณีระบุชนิดสาร

* กลุ่ม A ทั้ง 12 ชนิดสาร

* กลุ่ม B ทั้ง 15 ชนิดสาร

1,500 บาท/สาร

1,500 บาท/สาร

4,500 บาท

4,500 บาท

 

หมายเหตุ *(กลุ่ม A) 12  รายการ  *(กลุ่ม B) 15 รายการ  สำนักยาและวัตถุเสพติดจะตรวจวิเคราะห์แต่ออกรายงานผล
โดยพิจารณาคัดเลือกสารซึ่งมีข้อมูลการปนปลอมในลำดับต้น ๆ  จำนวน 3 ชนิดเท่านั้น
และหากตรวจพบสารชนิดอื่นเกินจาก 3 ชนิด จะแจ้งในรายงานและคิดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 1,500 บาท/ชนิดสารที่ตรวจพบเพิ่ม

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ส่งตัวอย่างสามารถพิจารณารายการสารที่ต้องการวิเคราะห์ (กลุ่ม A/B) ได้จากวัตถุประสงค์และข้อบ่งใช้ของผลิตภัณฑ์ นั้น ๆ

 

กลุ่มที่ 2  กลุ่ม Steroid และแก้ปวด    

ลำดับ

ชนิดสารที่ให้บริการตรวจเอกลักษณ์  

1

เดกซาเมทาโซน (Dexamethasone)

2

เพรดนิโซโลน (Prednisolone)

3

ไดโคลฟีแนก (Diclofenac)

4

เมเฟนามิก แอซิด (Mefenamic acid)

5

นาพรอกเซน (Naproxen)

6

อินโดเมทาซิน (Indomethacin)

7

ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)

8

ไพรอกซิแคม (Piroxicam)

 

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์

กรณีระบุชนิดสาร

กรณีตรวจทุกชนิดสาร (8 รายการ)

1,500 บาท/สาร

4,500 บาท

            กรณีตรวจทุกชนิดสาร (8 รายการ)  สำนักยาและวัตถุเสพติดจะรับตรวจวิเคราะห์แต่ออกรายงานผล
โดยพิจารณาคัดเลือกสารซึ่งมีข้อมูลการปนปลอมในลำดับต้น ๆ  จำนวน 3 ชนิด เท่านั้น
และหากตรวจพบสารชนิดอื่นเกินจาก 3 ชนิด  จะแจ้งในรายงานและคิดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 1,500 บาท/ชนิดสารที่ตรวจพบเพิ่ม

 

กลุ่มที่ 3   กลุ่มเสริมสมรรถภาพทางเพศ   

A – เสริมสมรรถภาพทางเพศ ฮอร์โมนเพศชาย

B – ฮอร์โมนเพศหญิง

ลำดับ

ชนิดสารที่ให้บริการตรวจเอกลักษณ์

ลำดับ

ชนิดสารที่ให้บริการตรวจเอกลักษณ์

1

ซิลเดนาฟิล (Sildenafil)

1

เอสโตรน (Estrone)

2

ทาดาลาฟิล (Tadalafil)

2

เอทินิลเอสตราไดออล (Ethinylestradiol)

3

วาร์เดนาฟิล (Vardenafil)

3

เอสตราไดออล (Estradiol)

4

เทสโทสเทอโรน (Testosterone)

4

โปรเจสเตอโรน (Progesterone)

 

 

5

เลโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel)

 

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์

กลุ่ม A กรณีระบุชนิดสาร

กลุ่ม B กรณีระบุชนิดสาร

* กลุ่ม A 4 ชนิดสาร

* กลุ่ม B 5 ชนิดสาร

1,500 บาท/สาร

1,500 บาท/สาร

4,500 บาท

4,500 บาท

หมายเหตุ *(กลุ่ม A) 4  รายการ  * (กลุ่ม B) 5 รายการ  สำนักยาและวัตถุเสพติดจะตรวจวิเคราะห์แต่ออกรายงานผล  โดยพิจารณาคัดเลือกสารซึ่งมีข้อมูลการปนปลอมในลำดับต้น ๆ จำนวน 3 ชนิด  เท่านั้น   หากตรวจพบสารชนิดอื่นเกินจาก 3 ชนิด จะแจ้งในรายงานและคิดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 1,500 บาท/ชนิดสารที่ตรวจพบเพิ่ม

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ส่งตัวอย่างสามารถพิจารณารายการสารที่ต้องการวิเคราะห์ (กลุ่ม A/B) ได้จากวัตถุประสงค์และข้อบ่งใช้ของผลิตภัณฑ์ นั้น ๆ

 

จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ (ทั้ง 3 กลุ่ม)  

-เม็ด/แคปซูล ไม่น้อยกว่า 30 เม็ด/แคปซูล

-ของเหลว ไม่น้อยกว่า 60  มิลลิลิตร

-ผง/ครีม/เจล/ขี้ผึ้ง ไม่น้อยกว่า 30 กรัม 

ระยะเวลาดำเนินการ

    90 วัน

สถานที่ส่งตัวอย่าง

    ห้องรับตัวอย่างสำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 2 ชั้น 4 หรือศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

3. การรับตัวอย่างที่ส่งตรวจจากสถานีตำรวจ   

แนวทางปฏิบัติ

     ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับการรับของกลางเพื่อดำเนินคดี

     ทั้งนี้ หากผู้ส่งตรวจมีความประสงค์จะให้ตรวจหายาแผนปัจจุบันและความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร สำนักยาและวัตถุเสพติดจะเป็นหน่วยงานผู้รับตัวอย่าง และดำเนินการจัดสรรตัวอย่างให้สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทำการวิเคราะห์ต่อไป

จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ

1. ส่งหาวัตถุออกฤทธิ์ให้ส่งทั้งหมดที่จับยึด

2. ส่งหายาแผนปัจจุบัน

-  เม็ด/แคปซูล ไม่น้อยกว่า  10  เม็ด/แคปซูล

-  ของเหลว ไม่น้อยกว่า 20  มิลลิลิตร

-  ผง/ครีม/เจล/ขี้ผึ้ง ไม่น้อยกว่า 10 กรัม 

3. ส่งตรวจเพื่อหาความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร  เป็นไปตามตามแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ระยะเวลาดำเนินการ

1. การตรวจวัตถุออกฤทธิ์

   -ตรวจหาเอกลักษณ์ 20 วัน
   -ตรวจหาปริมาณ 30 วัน
2. การตรวจเอกลักษณ์หายาแผนปัจจุบัน

   -กรณีมีเลขคดี 30 วัน
   -กรณีไม่มีเลขคดี 90 วัน

สถานที่ส่งตัวอย่าง

   ห้องรับตัวอย่างสำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 4 ชั้น 1

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

การปนปลอมด้านวัตถุออกฤทธิ์ : คุณบงกช พันธุ์บูรณานนท์ โทร 02-951-0000 ต่อ 99131 หรือ [email protected]