KM 2559-2563
  • 1.9.2017
  • 1,690
KM 2559-2563

บัญชี Organizational Knowledge 2563

1. Pharmaceutical Quality System, CSV & Data Integrity โดย ภก.วีรยุทธ  จิรรัศมิ์

2. Cannabis Communication for BDN โดย ภญ.เมทินี หลิมศิริวงษ์, ภญ.ณปภา สิริศุภกฤตกุล

3. เล่าเรื่องเป็นเห็นผลงาน โดย นางสาวณษรา สุวศราภรณ์ และนายวัฒนา อินทรหนองไผ่

 

บัญชี Organizational Knowledge 2562

1. ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories โดย นางดุษฎี   มั่นความดี

2. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักยาและวัตถุเสพติด โดย นางกาญจนา ทรัพย์อนุกูล, นางสีนวล ยมยะมาลี สำนักยาและวัตถุเสพติด

3. การจัดการความเสี่ยงสำหรับห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 โดย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอดีตผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

4. Dissolution & Compliance โดย Mr. Bryan  Crist (Agilent Technologies (Thailand) Co.,Ltd.)

5. ความรู้พื้นฐานและการบำรุงรักษาเครื่อง GC-MS โดย นายอรุณ กาญจนวัฒน์ (บริษัท ซายน์สเปค จำกัด)

6. Measurement uncertainty โดย นายสุเมธ เที่ยงธรรม

7. เทคนิคการจัดการข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วย infographic โดย นางสาววราภรณ์ ไตรศักดิ์ศรี และ นายอภิเดช แก่นนาค สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

บัญชี Organizational Knowledge 2561

1. Advanced Technology on ICP-MS  โดย Mr. Louri Kalinitchenko (Head of ICPMS, Analytik Jena AG)

2. Dissolution : Theory & Best Practices  โดย Mr.Joseph Eaton (ผู้แทนจาก USP)

3. ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment-General requirement for proficiency testing และ ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison  โดย นางอรพิณ ทนันขัติ, นางสาวพัชรินทร์ เนื่องสาย, นางสาวศิริพร เหล่ามานะเจริญ (สำนักยาและวัตถุเสพติด)

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อการพัฒนาองค์กร  โดย ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)

5. Executive Seminar : Accuracy Calibration Certificate ( Eurament cg-18) & GWP  โดย  ทรงพล ทรงสิทธิโชค, วิยะวัฒน์ พงษ์วิทยา, สันติ จิตนิยม (บริษัท METTLER TOLEDO)

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award, PMQA) โดย นางอรพิณ ทนันขัติ, นางสาวจิรานุช แจ่มทวีกุล  (สำนักยาและวัตถุเสพติด)

 

บัญชี Organizational Knowledge 2560

1. Comparative Review of Mass Spectrometry Techniques โดย ดร.จรัญ ใจหนักแน่น

2. ความแตกต่างของหัวข้อ General Chapter ใน Pharmacopoeia ฉบับใหม่และฉบับเก่า

2.1 ความแตกต่างของ หัวข้อ General Chapter ใน US Pharmacopeia โดย ภก.สิริชัย กระบี่ศรี

2.2 Dissolution โดย ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์

2.3 การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC ตามข้อกำหนดใน General Chapters:<621> Chromatography, USP 39 โดย ภญ.สุภาวดี สุรางค์กุล

2.4 Liquid Chromatography โดย ภญ.สุมนา ศิริสุนทร

2.5 Balances & Weighting on an Analytical Balance โดย ภก.สิรภพ สันติธเนศ

3. การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทางเคมี โดย ดร.ภญ.สุภาณี ดวงธีรปรีชา, ดร.ภญ.ไตรพร วัฒนนาถ

4. สถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ โดย ดร.วัลภา ทาทอง

5. ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี การกำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ

5.1 Microbiological Best Laboratory Practices โดย ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์

5.2 Lab safety โดย ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์

5.3 การปฐมพยาบาล โดย ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์

5.4 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี โดย ภก.สิรภพ สันติธเนศ

5.5 สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย โดย ภญ.ปฏิมา มณีสถิตย์

6. Theory and applications of high-resolution Q-TOF in toxicology and biology โดย ดร.จรัญ ใจหนักแน่น

7. การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น โดย คณะวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

บัญชี Organization Knowledge 2559

1. ISO 9001 : 2015 โดย อ.ปัทมกร คุณากรจิตติรักษ์
2. การวัด pH ตาม USP 37 supplement 2 โดย ฐิวรรณภรณ์
3. ความแตกต่างในหัวข้อของ General Chapter ใน Pharmacopoeia ฉบับใหม่กับเก่า โดย ภก.สิริชัย กระบี่ศรี
4. Measurement uncertainty โดย อรพิณ ทนันขัติ และ ดร.สุเมธ เที่ยงธรรม
5. ISO/IEC 17025 : 2005

5.1 ISO/IEC 17025:2005 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบข้อ 5.ข้อกำหนดทางวิชาการ โดย นวพร  อนันตสินกุล

5.2 ISO/IEC 17025:2005 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วย ความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ โดย ชมไฉไล สินธุสาร

6. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award: PMQA) โดย พรภัทร อินทรวรพัฒน์

ข่าวสารอื่นๆ