สาระความรู้

รวมเรื่องวิดีทัศน์
  • 14.5.2024
  • 66
รวมเรื่องวิดีทัศน์

วิดีทัศน์การอบรม

การตรวจวิเคราะห์

    ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์

    ด้านเทคนิค / วิธีวิเคราะห์

      ด้านลักษณะตัวอย่าง

ระบบคุณภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT)

อื่นๆ

----------------enlightenedenlightenedenlightened------------------

โปรดตอบสำรวจความต้องการหัวข้ออบรม

เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรดตอบแบบสำรวจนี้ ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2567 จักขอบพระคุณคะ 

 
โปรดตอบสำรวจความพึงพอใจโดยรวม