สาระความรู้

ความรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง ชนิดยีนบำบัด (Gene therapy medicinal products)
 • 28.5.2024
 • 146
ความรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง ชนิดยีนบำบัด (Gene therapy medicinal products)

          ในปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทั้งด้านชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ และอื่นๆ นำไปสู่การพัฒนาการรักษาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products : ATMPs), กระบวนการรักษาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วยเฉพาะราย (Personalized medicine) เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาหลายโรคที่ยังไม่มีการค้นพบทางการแพทย์ก่อนหน้า จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับการคิดค้น พัฒนาวิจัย และการควบคุมคุณภาพ ให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมบุคลากร นักวิจัย และนักวิเคราะห์ ให้มีความรู้ทางด้านห้องปฏิบัติการ ความเสี่ยง และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น รองรับอุตสาหกรรมด้านยาที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

            ดังนั้น ทางคณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากร สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้เห็นความสำคัญ จึงกำหนดให้จัดโครงการอบรม เรื่อง “ความรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง ชนิดยีนบำบัด (Gene therapy medicinal products)” โดยได้รับเกรียติ์วิทยากรจากอาจารย์ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมตำรายา สำนักยาและวัตถุเสพติด ในหัวข้อ

 1. นิยามและการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs)
  9.00 - 10.30 น. โดย อาจารย์ ภก.ดร.ชาวี เหล่ามีผล
 2. สถานการณ์การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ ATMPs ในประเทศไทย
  10.30 - 12.00 น. โดย ผศ. ภก. ดร. ณฐพล พรพุทธพงศ์
 3. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยีนบำบัด ชนิด CAR T cells เพื่อการวิจัยทางคลินิกและการรักษาในสถานพยาบาล
  13.00 - 14.30 น. โดย ผศ. ภก. ดร. ณฐพล พรพุทธพงศ์
 4. การวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยีนบำบัด
  14.30 - 16.00 น. โดย อาจารย์ ภก.ดร.ชาวี เหล่ามีผล

รับชมวิดีทัศน์ : https://drive.google.com/drive/folders/1jvnkzQRLALeYOrz5pGBvJQa5p9-nIWO4?usp=sharing

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
1
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.64 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
2
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 11.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
4
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.58 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 24
ข่าวสารอื่นๆ