สาระความรู้

เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562
  • 2.11.2018
  • 1,289
เอกสารประกอบการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562

ด้านยา (17 ธ.ค. 2561)

ความก้าวหน้าโครงการประกันคุณภาพยา

โดย ภญ. สุรัชนี เศวตศิลา ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด (ไม่มีเอกสาร)

 

กระบวนการสกัดและการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคนนาบินอยด์ ในตำรับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปาก

โดย รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรมสมุนไพร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

 

เทคนิคการตรวจสอบฤทธิ์เชิงชีวภาพของยาสมุนไพร

โดย ดร. ภก.ศิวนนท์  จิรวัฒโนทัย และ ดร.ปฏิภาค  เขื่อนจินดา ภาควิชาเภสัชวิทยา และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สารมาตรฐานสมุนไพรเพื่อใช้ในการตรวจวิเคราะห์และวิจัย

โดย ภญ.เมทินี  หลิมศิริวงษ์ และ ภญ.ปิติกาญจน์  กาญจนาพฤกษ์ สำนักยาและวัตถุเสพติด

 

อภิปราย เรื่อง “มาตรฐานยาสมุนไพรไทย...สู่สากล”

[ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ | ภญ.ลัดดา พูลสวัสดิ์ | ภญ.จิรานุช แจ่มทวีกุล | ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร ]

 

ด้านยาเสพติด (17 ธ.ค. 2561)

ความก้าวหน้าของประมวลกฎหมายยาเสพติดและผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน (ไม่มีเอกสาร)

โดย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต ภาค ๒

 

สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ ๒๐ ปี

โดย นายศิริสุข ยืนหาญ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ คณะกรรมการระดับนโยบาย (สำนักยุทธศาสตร์) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่มีการเปลี่ยนแปลง

โดย ภญ.ศรัณยา ชวนิชย์ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

นโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข

โดย นายแพทย์ชรินทร์ ดีปินตา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

 

ทดสอบความชำนาญด้านการตรวจยาเสพติด (18 ธ.ค. 2561)

ผลการดำเนินการทดสอบความชำนาญด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ และการตรวจสารเสพติดในตัวอย่างของกลาง ประจำปี 2561 และแผนการดำเนินการทดสอบความชำนาญด้านการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ และการตรวจสารเสพติดในตัวอย่างของกลางประจำปี 2562

โดย คณะวิทยากร สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

[ PTยาเสพติดในของกลาง โดย อดิศักดิ์  หมันหลิน | PT ยาเสพติดในของกลาง โดย ชมพูนุท นุตสถาปนา | PT สารเสพติดในปัสสาวะ โดย อังคณา กริชพิทักษ์เงิน]

 

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 15189:2012, มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข)

โดย  อวิรุทธ์ เขจรนิตย์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

[Requirements of ISO/IEC 17025:2017 General requirement for the competence of testing and calibration laboratories | มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ ISO 15189, ISO/IEC 17025, MOPH]

 

แนวทางการตรวจยาเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไม่มีเอกสาร)

โดย วิทยากรจากสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์