สาระความรู้

การใช้โปรแกรม Canva และการจัดทำ e book
  • 31.5.2023
  • 1,192
การใช้โปรแกรม Canva และการจัดทำ e book

      คณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้โปรแกรม Canva และการจัดทำ e book" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถนำ ICT (Information and Communication Technology) หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล และการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองนโยบายกรม Digital Transformation ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้น ทางคณะทำงานจัดการความรู้ฯ จึงได้จัดการอบรมหัวข้อนี้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 805 ชั้น8 อาคาร8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติ์วิทยากร จากสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คุณนาวี ศรีวรมย์ มาบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งทาง onsite และ online ผ่านระบบ Application Zoom meeting ไม่น้อยกว่า 250 ท่าน

รับชมวีดิทัศน์ : การใช้โปรแกรม Canva และการจัดทำ e book 

 

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
CANVA book
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 30.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,092
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
Canva&e-book presentation
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 26.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1,090
ข่าวสารอื่นๆ