สาระความรู้

พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai เพื่อพัฒนาการให้บริการ
  • 31.10.2023
  • 549
พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai  เพื่อพัฒนาการให้บริการ

   ในยุคปัจจุบันนี้ AI (Artificial intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ และกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันหรือการทำธุรกิจ ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ประหยัดเวลา และทรัพยากร รวมทั้งการนำระบบ AI มาใช้ช่วยพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

      AI (Artificial intelligence) คือ เทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning) เพื่อสร้างโมเดลที่สามารถทำนายผลลัพธ์จากข้อมูลต้นฉบับได้อย่างแม่นยำ โดยใช้วิธีการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ทำให้มีความสามารถในการสร้างความเข้าใจในการประมวลผลข้อมูล ออกแบบ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน และสามารถคำนวณวิเคราะห์ข้อมูล และทำเลือกตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์

      คณะทำงานจัดการความรู้ สร้างสุขและความผูกพันของบุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai เพื่อพัฒนาการให้บริการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักยาและวัตถุเสพติดและบุคลากรที่สนใจ สามารถนำ AI (Artificial intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองนโยบายกรม Digital Transformation ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ โดย AI จะช่วยให้การตัดสินใจสิ่งที่ซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้น ด้วยข้อมูลที่มาจากการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ของ AI ที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เกิดความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากร ช่วยลดข้อผิดพลาด และลดการทำงานซ้ำๆ ทำให้ผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนได้ ดังนั้น ทางคณะทำงานจัดการความรู้ฯ จึงได้จัดการอบรมหัวข้อนี้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 805 ชั้น8 อาคาร8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติ์ทีมวิทยากร นักวิจัยจากทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

1) ประโยชน์การใช้งานเทคโนโลยี chat GPT

     วิทยากร : ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และนายพีรเชษฐ ปอแก้ว

2) ประโยชน์การใช้งานเทคโนโลยี Deep Learning ทางด้านภาพ

     วิทยากร : นางสาวศรินทร์ วัชรบุศราคำ, ดร.ศรณ์ ศุขสาตร, และดร.ธีรสิทธิ์ อิสสรานนท์

 

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งทาง onsite และ online ผ่านระบบ Application Zoom meeting ไม่น้อยกว่า 230 ท่าน

รับชมวีดิทัศน์ : https://drive.google.com/drive/folders/1EvxGLH7IqNKAjaD1VKyouRG5bZDw7phB?usp=sharing

ดาวน์โหลด

https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 22.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 77
https://website.bdn.go.th/front/template/default/assets/image/icon/icon-file.svg
3
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 72
ข่าวสารอื่นๆ